Volume 40 - Issue 4 - 393 - 400

Production and Optimization of α-Amylase from Bacillus circulans ATCC 4516 with Solid State Fermentation ​

Katı Faz Fermantasyonu ile Bacillus circulans ATCC 4516’ dan α-Amilazın Üretimi ve Optimizasyonu


The aim of this paper is to study influence of the certain production parameters of α-amylase by Bacillus circulans ATCC 4516. Optimization parameters of α-amylase were carried out with solid state fermentation (SSF). Solid waste from rice bran used as the basic nutrient source. Supplementation with carbon and metal salt sources decrased the enzyme production. Certain fermentation parameters involving incubation time, incubation temperature, inoculum level, initial pH and extraction medium were studied separately. Maximal amount of α-amylase production (2716.9 ± 35.9 U/mg) was obtained inoculum level 25%, initial pH 7.5 at 37oC for 48 h with supplementation of ammonium chloride. 

Bu çalışmanın amacı Bacillus circulans ATCC 4516 tarafından üretilen α-amilazın belirli üretim parametrelerini incelemektir. α-Amilazın optimizasyon parametreleri katı faz fermantasyonu ile gerçekleştirilmiştir. Katı atık besin kaynağı olarak pirinç kepeği kullanılmıştır. Karbon ve metal tuz kaynakları eklenmesi ile enzim üretimi azalmıştır. İnkübasyon zamanı, inkübasyon sıcaklığı, inokülüm düzeyi, başlangıç pH ve ekstraksiyon ortamı gibi belirli fermantasyon parametreleri ayrı ayrı incelenmiştir. Maksimum α-amilaz üretim miktarı (2716.9 ± 35.9 U/mg) amonyum klorür eklenmesi ile 48. saatte 37oC’de inokülüm düzeyi %25, başlangıç pH’ı 7.5 olarak elde edilmiştir. Download Article in PDF (437.1 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University