Volume 43 - Issue 3 - 153 - 157

Determination of Volatile Composition of Ozone Treated Arils From Longterm-Stored Whole Pomegranate Fruits Using HS- SPME GC/MS Technique

Uzun Süre Depolanmış Nar Meyvelerinde Ozon Uygulamasının Nar Taneleri Uçucu Aroma Bileşiklerine Etkisinin HS-SPME GC/ MS Tekniği İle Belirlenmesi


Long-term stored whole ‘Hicaznar’ pomegranate fruit arils were exposured to 0 mg/h/m3, 5.2 mg/h/m3, 10.4 mg/h/m3 ozontreatmentandthenminimallyprocessedpomegranatearilsstoredduring12days.Effectsof ozone treatment to ‘Hicaznar’ pomegranate arils fruits volatile composition was analyzed by using HS-SPME/ GC/MS techniques. Ozone treated fruits showed stress volatiles such as ethanol. However acetaldehyde, acetic acid volatiles which are occured ripe fruits lower in 5.2 mg/h/m3 ozone treated pomegrante arils compared others concentrations. The identificated of arils most abundant compounds were terpenes, aldehydes, acids, alcohols and esters respectively 

Bütün olarak uzun süreli depolanan ‘Hicaznar’ nar meyvelerinden alınan taneler, 0 mg/saat/m3 5.2 mg/saat/m3 , 10.4 mg/h/m3 olacak şekilde ozon uygulamasına maruz bırakıldıktan sonraki 12 gün boyunca 5oC sıcaklık ve %85-90 bağlı nem koşullarında muhafaza edilmiştir. Ozon uygulamasının nar meyvesi uçucu aroma bileşimine olan etkileri HS-SPME/GC/MS teknikleri kullanılarak belirlenmiştir. Ozon ile muamele edilmiş meyvelerde, etanol gibi stres uçucu aroma bileşikleri tespit edilirken, kontrol grubu meyvelerinde ethanol birikimi tesbit edilememiştir. Fakat 5.2 mg/saat/m3 ozon uygulanan meyve suyu bileşiminde asetaldehit miktarının diğer uygulamalara oranla daha düşük miktarlarda olduğu belirlenmiştir. Nar meyvelerinde en fazla bulunan uçucu bileşiklerin sırası ile terpenler, aldehitler, asitler, alkoller ve esterler olduğu tesbit edilmiştir. Download Article in PDF (106 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2022 Hacettepe University