Volume 52 - Issue 3 - 161 - 169

Spleen Toxicity Assessment of Propanil Exposure in Swiss Albino Mice

İsviçre Albino Farelerinde Propanil Maruziyetinin Dalak Toksisitesi Değerlendirmesi


Pesticides or their metabolites may have the capacity to disturb and hinder the functions of some essential organs inc- luding spleen. This study examined the side effects of propanil on the spleen of mice. The experimental groups were exposed to propanil through oral administration for 30 consecutive days. The following histopathological changes were observed in the low-dose group: separation of capsule from the splenic parenchyma, thickening of the capsule, congestion in the splenic parenchyma, dilated sinusoids, arteriolar enlargement, karyolysis in megakaryocytes and amyloid formation. In the medium-dose group, the following changes were detected: hemorrhage and separation in the capsule, amorphous megakaryocytes, karyolysis in megakaryocytes, congestion in the splenic tissue, sinusoidal enlargement, fibrosis, lobule formation, enlargement of the white pulp, deformation of arterioles. The high-dose group showed the following changes: hemorrhage in separated capsule, karyolysis in megakaryocytes, congestion in the splenic parenchyma, enlargement of the white pulp, fibrosis, necrosis in the white pulp, congestion in the enlarged sinusoid and cellular swelling in the splenic red pulp. These results clearly demonstrated that propanil induced important dose-related histopathological damages. Based on our results, we can confidently state that it may have the capacity to cause failure of this organ.

Pestisitler veya metabolitleri, dalak dahil olmak üzere bazı temel organların fonksiyonlarını bozma ve engelleme kapasitesine sahip olabilir. Bu çalışmada, propanilin farelerin dalakları üzerindeki yan etkileri incelenmiştir. Deney grupları, ard arda 30 gün boyunca oral uygulama yoluyla propanile maruz bırakıldı. Düşük doz grubunda kapsülün dalak parankiminden ayrılması, kapsülde kalınlaşma, dalak parankiminde konjesyon, genişlemiş sinüzoidler, arteriyolar genişleme, megakaryositlerde karyoliz ve amiloid oluşumu şeklinde histopatolojik değişiklikler gözlendi. Orta doz grubunda hemoraji ve kapsülde ayrılma, amorf megakaryositler, megakaryositlerde karyoliz, dalak dokusunda konjesyon, sinüzoidal genişleme, fibrozis, lobül oluşumu, beyaz pulpada genişleme, arteriollerde deformasyonu tespit edildi. Yüksek doz grubunda ayrılmış kapsülde kanama, megakaryositlerde karyoliz, dalak parankiminde konjesyon, beyaz pulpada genişleme, fibrozis, beyaz pulpada nekroz, genişlemiş sinüzoidde konjesyon ve dalak kırmızı pulpasında hücresel şişkinlik gibi histopatolojik değişiklikler gözlendi. Bu sonuçlar açıkça propanilin doza bağlı önemli histopatolojik hasarlara neden olduğunu gösterdi. Sonuçlarımıza dayanarak propanilin dalak yetmezliğine yol açabilecek kapasiteye sahip olabileceğini net bir şekilde söyleyebiliriz.Download Article in PDF (13.2 MB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University