Volume 50 - Issue 3 - 263 - 267

Microbial Transformation of 3,3-Dimethylcyclohexyl methyl ketone and Antimicrobial Evaluation

3,3-Dimetilsikloheksil metil ketonun Mikrobiyal Dönüşümü ve Antimikrobiyal Değerlendirmesi


3,3-Dimethylcyclohexyl methyl ketone (Herbac®) is a fine fragrance compound used in the cosmetic industry. In this study, the biological derivatisation of the substrate 3,3-dimethylcyclohexyl methyl ketone by 18 fungal cultures was carried out to obtain new derivatives. Among the evaluated, the plant fungus Aspergillus niger ATCC 10549, biotransformed the substrate to the 4-hydroxy derivative in 19% yield. The structure was determined by using NMR and GC-MS methods. In addition, the antimicrobial activity of Herbac® with the metabolite against a panel of pathogenic microbial strains were evaluated using an in vitro microdilution assay. The results showed that the metabolite was relatively more susceptible to the pathogens compared to the substrate

3,3-Dimetilsikloheksil metil keton (Herbac®), kozmetik endüstrisinde kullanılan karakteristik bir koku bileşiğidir. Bu ça- lışmada, yeni türevler elde etmek için 3,3-dimetilsikloheksil metil keton substratının 18 fungus kültürü ile biyolojik türevlendirilmesi gerçekleştirilmiştir. Değerlendirilenler arasında, bitki kökenli Aspergillus niger ATCC 10549, substratı %19 verimle 4-hidroksi türevine biyolojik olarak dönüştürdü. Yapı, NMR ve GC-MS spektroskopik metodlar kullanılarak aydınlatıldı. Ek olarak, substrat ile metabolitinin patojenik mikrobiyal suşlara karşı antimikrobiyal aktivitesi, in vitro mikrodilüsyon kullanılarak değerlendirildi. Sonuçlar metabolitin patojen mikroorganizmalara karşı substratına kıyasla nispeten daha duyarlı olduğunu göstermiştir.Download Article in PDF (393.0 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University