Volume 50 - Issue 3 - 269 - 274

Effect Of Ball Milling Time on Microstructural Properties of Mg/MgO

Bilyalı Öğütme Süresinin Mg/MgO'nun Mikroyapısal Özelliklerine Etkisi


Magnesium and its alloys are desired for mechanical properties and biocompatibility in many research fields. The generation speed of MgO as oxide layers is very rapid, sometimes even ending with inflammation. This study focused on mechanical milling of Mg for different hours of time and its effects on mechanical properties as in density, compressive strength, and hardness values. The effect of milling times on Mg/MgO powder composite formation was investigated. Scanning electron microscope (SEM) images and X-ray spectroscopy (EDS) results were analyzed.

Magnezyum ve alaşımları, düşük yoğunluk, büyük sönümleme kapasitesi, geri dönüştürülebilirlik ve boyutsal kararlılık açısından önemli araştırma konuları arasındadır. Magnezyumun oksijenle teması kolayca Magnezyum oksit oluşumuna neden olur. Bu çalışmada toz halinde satın alınan Magnezyum metali mekanik öğütme yöntemi ile çeşitli saatlerde öğütülmüştür. Öğütme sürelerinin Mg/MgO toz kompozit oluşumuna etkisi araştırıldı. Numunelerin taramalı elektron mikroskobu (SEM) görüntüleri incelendi ve Enerji dağılımlı X-ışını spektroskopisi (EDS) analizi yapıldı.Download Article in PDF (1.3 MB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2023 Hacettepe University