Volume 46 - Issue 4 - 533 - 557

Flora of Kemaliye (Erzincan) District

Kemaliye İlçesinin (Erzincan) Florası


This research was carried out in Kemaliye district which about 158 km south-west of Erzincan province. 1800 plant specimens were collected from the area between 2005-2007. Identification of the specimens revealed the presence of 640 taxa belonging to 318 genera in 80 families. Cryptogamae includes 4, Spermatophyta includes 636 taxa (Gymnospermae 3, and Angiospermae 633 taxa). 36 taxa are new records for B7 square. A total of 118 taxa determined in the research area (18,43%) are endemic for Turkey. The scattering ratios of the taxa for the phytogeographical regions are as follows: Irano-Turanian elements are 252 taxa (39,37%), Mediterranean elements are 34 taxa (5,31%), Euro.-Sib. elements are 32 taxa (5%), widespread or other taxa which their regions unclarified are 322 (50,31%).

Araştırma, Erzincan’ın 158 km güneybatısındaki Kemaliye ilçesi sınırları içerisinde gerçekleştirilmiştir. Çalışma alanından 2005-2007 yılları arasında 1800 bitki örneği toplanmıştır. 80 familya ve 318 cinse ait, 640 tür ve türaltı takson tespit edilmiştir. Eğreltiler 4, açık tohumlular 3, kapalı tohumlular ise 633 takson içermektedir. 36 adet takson B7 karesi için yeni kayıttır. Toplam 118 takson Türkiye için endemiktir. Endemizm oranı %18,43’dür. Taksonların fitocoğrafik bölgelere göre dağılımı ise şöyledir: 252’si İran-Turan elementi (%39,37), 34’ ü Akdeniz elementi (%5,31); 32’si Avr.-Sib. elementi (%5), 322’ si çok bölgeli veya bölgesi belirlenemeyen (% 50,31) taksonlardır.Download Article in PDF (654.8 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University