Volume 46 - Issue 4 - 523 - 531

Investigation of the Use of Collagen-Gelatin-Gold Nanoparticle Nanocomposite System as an Aptasensor Matrix

Kollajen-Jelatin-Altın Nanopartikül Nanokompozit Sisteminin Apta-Sensör Matriksi Olarak Kullanılma Potansiyelinin İncelenmesi


In this study, a collagen-gelatin-gold nanoparticles (AuNPs) matrix, a material widely used in biosensor applications, controlled release systems, tissue engineering and many other biotechnology fields, was applied to the apta-sensor technology. The matrix was characterized using techniques like scanning electron microscopy (SEM), thermal gravimetric analysis (TGA) and fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR). Immobilization conditions were optimized through immobilization of thrombin binding aptamers (TBA) on to the collagen-gelatin-AuNPs surface. Polymer, cross-linker, AuNPs and aptamer concentrations in addition to pH were optimized in the developed aptasensor systems. In addition, re-usability and reproducibility were examined for validation purposes. Thrombin levels as low as 1.97 nM were detected using screen printed carbon electrodes as transducer and Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) as the electrochemical method.

Bu çalışmada biyosensör, kontrollü salım, doku mühendisliği ve diğer pek çok biyoteknoloji alanında yaygın olarak kullanılan kollajen’in, jelatin ve altın nanopartikül (AuNPs) ile oluşturduğu matriksin taramalı elektron mikroskobu (SEM), termal gravimetrik analiz (TGA), fourier-dönüşümlü infrared spektroskopisi (FTIR) gibi tekniklerle karakterizasyonu ve apta-sensör teknolojisinde kullanımı amaçlanmıştır. Kollajen-Jelatin-AuNPs yüzeyi üzerine trombin bağlayıcı aptamer (TBA) immobilize edilerek immobilizasyon şartları optimize edilmiştir. Geliştirilen apta-sensör sisteminde polimer miktarları, çapraz bağlayıcı, AuNPs miktarı, aptamer konsantrasyonları ve pH optimizasyonu yapılmıştır. Ayrıca validasyon amacıyla tekrar kullanılabilirlik ve tekrar üretilebilirlik parametreleri incelenmiştir. İletici olarak perde-baskı elektrodların ve elektrokimyasal yöntem olarak elektrokimyasal impedans spektroskopisi (EIS)’nin kullanıldığı çalışmada geliştirilen apta-sensör ile 1.95 nM seviyesinde trombin tayini yapılabilmiştir.Download Article in PDF (691.3 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University