Volume 45 - Issue 4 - 617 - 628

The Growth and Reproduction Characteristics of Neogobius melanostomus Populations in its Native Habitat of Lake Karaboğaz (Black Sea, Turkey)

Neogobius melanostomus’un Yerel Habitatı Olan Karaboğaz Gölü’nde (Karadeniz, Türkiye) Yaşayan Populasyonunun Büyüme ve Üreme Özellikleri


The age and size composition, growth rate and reproductive biology of the round goby, Neogobius melanos- tomus, were studied from 266 specimens from August 2011 to August 2012. The ages of N. melanostomus ranged from I to IV years, with age class II years dominant. The female:male ratio of the sample was found to be 0.62:1. The results indicated that the total value of the whole population size varied from 91 mm to 190 mm and the weight value varied from 12 g to 119 g. The minimum and maximum total length for female and male were 100-166 mm and 91-190 mm, respectively. According to these results, it was determined that the growth values of N. melanostomus living in Lake Karaboğaz are significantly higher than Great Laurentian Lakes Basin, and lower than Baltic Sea populations. The sexual maturation age of N. melanostomus was year I for female and year II for male and the reproduction period of this species was in April - September. The highest number of eggs of N. melanostomus population living in Lake Karaboğaz was 2477 but it was determined to be lower than the expected values.

Neogobius melanostomus’un yaş ve boy ilişkileri, büyüme özellikleri ve üreme özelliklerinin araştırıldığı bu çalışma 266 türde, Ağustos 2011-Ağustos 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Yapılan araştırma sonucunda yaş dağılımı I-IV arasında olmakla birlikte, baskın yaş sınıfı II’dir. Dişi:erkek oranı 0.62:1 olarak tespit edilmiştir. Tüm populasyonda toplam boy değerleri 91-190 mm arasında değişirken, ağırlık değerleri 12-119 g arasında değişmektedir. Toplam boy minimum ve maksimum değerleri dişilerde 100-166 mm, erkeklerde ise 91-190 mm arasındadır. Bu sonuçlara göre Karaboğaz Gölü’nde yaşayan N. melanostomus’un büyüme değerleri Great Laurentian Gölleri’nde sistemlerde yaşayan populasyonlardan daha yüksek, Baltık Denizi populasyonla- rından ise daha düşüktür. N. melanostomus’un eşeysel olgunluk yaşı dişilerde I, erkeklerde ise II olarak tespit edilmiştir. Ayrıca türün üreme dönemi nisan ve eylül ayları arasındadır. Karaboğaz Gölü’nde yaşayan N. me- lanostomus populasyonunun en yüksek yumurta sayısı 2477 olmakla birlikte beklenen değerlere göre düşük sayıda olduğu tespit edilmiştir.Download Article in PDF (265.7 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University