Volume 45 - Issue 4 - 609 - 616

Subchronic Exposure of Heat-induced Food Contaminant Acrolein: Evaluation of Toxicological Effects on Male Reproductive Tract from Weaning to Postpuberty

Isı ile İndüklenen Gıda Kirleticisi Akroleine Subkronik Maruziyet: Sütten kesilme ile Postpubertal Dönemdeki Erkek Sıçanlar Üzerindeki Toksikolojik Etkilerinin Değerlendirilmesi


Acrolein is a very electrophilic α, β aldehyde, formed in foods by thermal processing of amino acids, fats and carbohydrates. Due to lack of toxicological information about acrolein exposure, male rats from weaning to postpubertal period was evaluated in terms of reproductive toxicity. Weaning male rats were orally exposed to 0.5, 1 and 2 mg/kg/day acrolein for 90 days. Serum testosterone and lutenizing hormone (LH) levels were measured and sperm paremeters were evaluated. Reproductive organs were examined histopathologically. Although several histopathological alterations were observed in reproductive organs of rats in acrolein treatment groups, no changes were observed in hormone levels and sperm count.

Çok elektrofilik bir α, β aldehit olan akrolein besinlerde amino asitlerin, yağların ve karbonhidratların ısıl işlem görmesi ile oluşmaktadır. Bu çalışmada, akrolein maruziyetinin sütten kesilmeden postpubertal döneme kadar olan süreçteki erkek sıçanların üreme sistemi üzerindeki toksikolojik etkileri değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, sütten kesilen erkek sıçanlar 90 gün boyunca 0,5, 1 ve 2 mg/kg/gün akroleine oral yolla maruz bırakılmışlardır. Serum testosteron ve lütenleştirici hormon (LH) düzeyleri ölçülmüş, sperm parametreleri değerlendirilmiştir. Üreme sistemine ait organlar histopatolojik olarak incelenmiştir. Akroleine maruz kalan sıçanların üreme sistemi dokularında çeşitli histopatolojik değişiklikler gözlenmesine rağmen, hormon düzeylerinde ve sperm sayılarında herhangi bir değişiklik gözlenmemiştir.Download Article in PDF (973 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2022 Hacettepe University