Volume 45 - Issue 3 - 337 - 341

Biogeographic and Taxonomic Contributions to the Genus Sorbus L. (Rosaceae) in Turkey: Sorbusbuschiana and S. luristanica

Türkiye’deki Sorbus L. (Rosaceae) Cinsine Biyocoğrafik ve Taksonomik Katkılar: Sorbus buschiana ve S. luristanica


Specimens of Sorbus buschiana Zinserl. were collected from Çankırı and Rize and given here as a new record for the Turkish Flora. Detailed description, distribution map and phenological observations are also provided here. The new record is assigned to VU category according to IUCN. Based on all of the common knowledge mostly accepted and well known literature, S. luristanica naturally grows in Turkey and this is currently accepted idea about the species. Opposing to the common acceptation, recent studies both in herbaria and field works in Turkey explained that the species doesn’t grow in Turkey. This paper also acknowledges the current situation of S. luristanica based on literature, herbarium and field studies.

Sorbus buschiana Zinserl. Çankırı ve Rize illerinden toplanmış ve Türkiye Florası için yeni kayıt olduğu bu çalışmada açıklanmıştır. Bu türün ayrıntılı betimi, yayılış örüntüsü ve fenolojik gözlemleri verilmiştir. Yeni kayıt IUCN standartlarına göre VU tehlike kategorisine yerleştirilmiştir. En çok kabul gören ve son literatür bilgilerine göre, S. luristanica’nın Türkiye’de doğal olarak yetiştiği belirtilmekte ve bu bilgi halen kabul edilmektedir. Bilinenlerin tersine, hem herbaryumlarda hem de arazide yapılan çalışmaları ile bu türün Türkiye’de yetişmediği tespit edilmiştirDownload Article in PDF (343.5 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University