Volume 45 - Issue 3 - 425 - 433

Antioxidant Activity and Total Phenolic/Flavonoid Contents of Phlomis pungens L.

Phlomis pungens L.’nin Antioksidan Aktivitesi ve Toplam Fenolik/Flavonoid İçeriği


Plants generate secondary metabolites, which could be used as novel therapeutic compounds. These com- pounds are well known for their beneficial effects on human health. Thus, it is important to evaluate total phenolic and flavonoid contents as well as antioxidant activities of different plants. The present study was conducted to determine the total phenolic/flavonoid content and antioxidant activity of ethanol extract prepared from leaves of Phlomis pungens L. The total phenolic content of the ethanol extract of the sample were determined using the Folin-Ciocalteu reagent. Antioxidant activity of Phlomis pungens L. was determined using different in vitro experimental models, which include DPPH, FRAP, CUPRAC and potassium thiocyanate method. Total phenolic and flavonoid contents of Phlomis pungens L. were found to be 68.4 mg GAE/g and 4.9 mg QE/g, respectively. Antioxidant activity of the sample was comparable to commercial antioxidant standards (BHT, - tocopherol and trolox). The results showed that Phlomis pungens L has moderate free radical scavenging and reducing capacity. Overall, this study discovers total phenolic and flavonoid content as well as antioxidant properties of Phlomis pungens L

Bitkiler terapötik bileşikler olarak kullanılabilen sekonder metabolitleri üretirler. Bu bileşikler, insan sağlığı üzerindeki olumlu etkileri açısından iyi bilinmektedir. Bu nedenle farklı bitkilerin antioksidan aktiviteleri- nin yanı sıra toplam fenolik ve flavonoid içeriğinin değerlendirilmesi önemlidir. Bu çalışma Phlomis pungens L.’nin yapraklarından hazırlanan etanol özütünün toplam fenolik/flavonoid içeriğini ve antioksidan aktivitesini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Numunenin etanol özütünün toplam fenolik içeriği Folin-Ciocalteu reaktifi kullanılarak belirlendi. Phlomis pungens L.’nin antioksidan aktivitesi, DPPH, FRAP, CUPRAC ve potasyum tiyosiyanat yönteminin içeren farklı in vitro deneysel modeller kullanılarak belirlendi. Phlomis pungens L.’nin toplam fenolik ve flavonoid içeriği sırasıyla 68.4 mg GAE/g ve 4.9 mg QE/g olarak bulundu. Numunenin antioksidan aktivitesi, ticari antioksidan standartlarıyla (BHT, α-tokoferol ve trolox) kıyaslandı. Sonuçlar, Phlomis pungens L’nin orta düzeyde serbest radikal süpürme ve imdirgeMe kapasitesine sahip olduğunu gösterdi. Genel olarak, bu çalışma Phlomis pungens L’nin antioksidan özelliklerinin yanı sıra toplam fenolik ve flavonoid içeriğini ortaya çıkarıyor.Download Article in PDF (264.1 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University