Volume 45 - Issue 3 - 435 - 442

Antimicrobial Activity of Thyme and Rosemary Oils against Pseudomonas aeruginosa Strains

Kekik ve Biberiye Yağlarının Pseudomonas aeruginosa Suşları Üzerine Antimikrobiyal Etkileri


Nowadays, a remaining scientific interest is exhibited to the antimicrobial effect of essential oils, due to their unique and complex biological potential. In this study, owing to the significance of the essential oils, investigating the antimicrobial properties of thyme and rosemary oils against 8 different Pseudomonas aeruginosa strains which have different antibiotic resistance patterns was aimed. For this purpose, antibiotic resistance analysis was carried out with 11 different antibiotics by Kirby Bauer Disc Diffusion method and it was found that the strains were resistant to trimethoprim/sulfamethoxazole, tetracycline 100%; aztreonem, meropenem, imipenem 50%; on the other hand, the strains were sensitive to piperacillin, ceftazidime and amicasin. As a result of determination of antimicrobial potential of the essential oils, the thyme oil was found to be very effective as an antimicrobial agent but the rosemary oil was effective only two P. aeruginosa strains. While thyme oil was found to be more effective at high concentration (1/2), antimicrobial effect was detected even at the lowest concentration (1/20). Although there are some studies concerning about essential oils’ antimicrobial effectiveness on multidrug P. aeruginosa in literature, this study differs from others because of the thyme oil has been found to be very effective to multidrug resistant P. aeruginosa strain (P5) which was resistant to 8 different antibiotic groups. Consequently, this study signalizes that with the antimicrobial effect of thyme oil, it could be used for the treatment of MDR P. aeruginosa infections in the near future.

Günümüzde, esansiyel yağların antimikrobiyal etkilerine, özgün ve kompleks biyolojik potansiyelleri nedeniyle artan bir bilimsel ilgi sergileniyor. Bu çalışmada esansiyel yağların önemi nedeniyle farklı antibiyotik direnç paternleri olan 8 farklı Pseudomonas aeruginosa suşuna karşı kekik ve biberiye yağlarının antimikrobiyal özelliklerinin araştırılması amaçlandı. Bu amaçla Kirby Bauer disk difüzyon yöntemi ile 11 antibiyotik için antibiyotik direnç analizi gerçekleştirildi ve suşlar %100 trimetoprim/sülfometaksazole ve tetrasikline, %50 aztreonam, meropenem, imipeneme dirençli olarak bulundu; diğer yandan suşlar piperasilin, seftazidim ve amikasine duyarlıdır. Esansiyel yağların antimikrobiyal potansiyellerinin belirlenmesi sonucunda, kekik yağı antimikrobiyal ajan olarak çok etkili bulundu fakat biberiye yağı yalnız iki P. aeruginosa suşuna etkilidir. Kekik yağı yüksek derişimlerde (1/2) daha etkili olarak bulunurken düşük derişimlerde (1/20) bile antimikrobiyal etki belirlendi. Literatürde esansiyel yağların çoklu ilaç dirençli P. aeruginosa üzerindeki antimikrobiyal etkinlikleri ile ilgili bazı çalışmalar olmasına rağmen bu çalışma kekik yağının 8 farklı antibiyotik grubuna dirençli olan çoklu ilaç dirençli P. aeruginosa suşuna karşı çok etkili bulunması nedeniyle diğerlerinden farklıdır. Sonuç olarak bu çalışma kekik yağının antimikrobiyal etkisi ile yakın gelecekte çoklu ilaç dirençli P. aeruginosa infeksiyonlarının tedavisi için kullanılabileceğini gösteriyor.Download Article in PDF (160 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2022 Hacettepe University