Volume 44 - Issue 4 - 487 - 497

Hesperidin-dsDNA Interaction Based on Electrochemically Reduced Graphene Oxide and Poly-(2,6-Pyridinedicarboxylic Acid) Modified Glassy Carbon Electrode

Elektrokimyasal Olarak İndirgenmiş Grafen Oksit ve Poli(2,6- Piridindikarboksilik Asit) Modifiye Camsı Karbon Elektrot ile Hesperidin-Dsdna Tayini


In this work, electrochemically reduced graphene oxide (ERGO) was deposited on a glassy carbon electrode (GCE) and poly(2,6-pyridinedicarboxylic acid) (P(PDCA)) as a second layer was electrosynthesized on ERGO modified GCE and then, the prepared electrode was used to immobilize dsDNA. Electrochemical behaviour of GCE/ERGO/P(PDCA) was investigated by using cyclic voltammetry (CV) and compared with those of the bare GCE. Hesperidin (HDN), a promising anticancer agent, can be detected using GCE/ERGO/P(PDCA)/dsDNA bio- sensor using the differential pulse voltammetry (DPV). The decrease in the guanine oxidation peak current at +0.77 V was used as an indicator for the interaction in 0.5 M ABS (pH 4.8) containing 0.02 M NaCl. The experi- mental parameters such as dsDNA concentration, HDN concentration, dsDNA adsorption time and interaction time were optimized. The guanine oxidation peak currents were linearly proportional to the concentrations of the HDN in the range of in the range of 0.82-82 μM and detection limit was found to be 0.24 μM. The rep- roducibility, repeatability, and applicability of the analysis to human serum samples were also examined. In order to obtain more information about the interaction between dsDNA and HDN, UV-vis spectrophotometry measurements were also performed. The novel DNA biosensor could serve for sensitive, accurate and rapid determination of the HDN. 

Bu çalışmada, camsı karbon elektrot (GCE) yüzeyi elektrokimyasal olarak indirgenmiş grafen oksit (ERGO) ile kaplandı ve poli(2,6-piridindikarboksilik asit) (P(PDCA)) ikinci bir tabaka olarak ERGO modifiye GCE yüzeyinde biriktirildi. Hazırlanan elektrot dsDNA’yı immobilize etmek için kullanıldı. GCE/ERGO/P(PDCA) elektrodunun elektrokimyasal davranışı dönüşümlü voltametri (CV) yöntemi ile incelendi ve sonuçlar yalın GCE’den elde edilen değerler ile karşılaştırıldı. Ümit verici bir antikanser ajanı olarak kullanılan hesperidin (HDN), GCE/ERGO/P(PDCA)/dsDNA biyosensörü kullanılarak diferansiyel puls voltametrisi (DPV) tekniği ile tayin edildi. +0.77 V’daki guanin yükseltgenme pik akımındaki azalma 0.02 M NaCl içeren 0.5 M ABS (pH 4.8)’deki etkileşim için bir indikatör olarak kullanıldı. dsDNA konsantrayonu, HDN konsantrasyonu, dsDNA adsorpsiyon süresi ve etkileşim süresi gibi deneysel parametreler optimize edildi. Guanin yükseltgenme pik akımlarının 0.82-82 μM HDN konsantrasyon aralığında doğrusal olarak değiştiği bulundu ve gözlenebilme sınırı 0.24 μM olarak hesaplandı. Tekrar üretilebilirlik, tekrarlanabilirlik ve analizin insan serum örneklerine uygulanabilirliği incelendi. dsDNA ile HDN arasındaki etkileşim hakkında daha çok bilgi sağlamak amacıyla UV- görünür bölge spektrofotometri ölçümleri de alındı. Hazırlanan yeni dsDNA biyosensörünün hassas, doğru ve hızlı bir şekilde HDN tayini yapabildiği sonucuna varıldı. Download Article in PDF (1.6 MB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University