Volume 44 - Issue 4 - 499 - 504

Application of the Heavy Metal Pollution Index for Surface Waters: A Case Study for Çamlıdere

Ağır Metal Kirlilik Indeksinin Yüzey Sularına Uygulanması: Çamlıdere Örneği


The objective of this study is to assess the water quality of surface waters feeding Çamlıdere Dam, one of the biggest drinking water source of Ankara, capital city of Turkey, with respect to heavy metal contamination. Water samples at three different branches of Çamlıdere Dam were collected and 20 trace metals were analyzed. The concentrations of the elements in most of the samples were found within the limit values given in the standards. At some points, iron, aluminum, arsenic and barium exceed the limit values. The data obtained were used to calculate the heavy metal pollution index for three branches. It was found that the index values correspond to medium class for each branch and the branches are not fully polluted by trace metals. The heavy metal pollution index which includes many parameters was found useful to assess the overall pollution level with respect to heavy metals in Çamlıdere area. 

Bu çalışmanın amacı, Türkiyenin başkenti Ankara’nın en büyük içme suyu kaynaklarından biri olan Çamlıdere Barajını besleyen yüzey sularının kalitesinin ağır metal kirliliği açısından değerlendirilmesidir. Çamlıdere’yi besleyen üç farklı koldan numune alınmış ve 20 iz elementin analizi yapılmıştır. Numunelerdeki elementlerin derişimlerinin çoğunun standardlarda verilen sınır değerlerden düşük olduğu bulunmuştur. Bazı noktalarda, demir, alüminyum, arsenik ve baryum değerlerinin sınır değerleri aştığı görülmüştür. Üç kol için de elde edilen veriler ağır metal kirlilik indeksinin hesaplanmasında kullanılmıştır. Üç kol için de indeks değerinin orta sınıfa karşılık geldiği ve yüzey sularının eser elementlerle tamemen kirlenmediği bulunmuştur. Çamlıdere alanında ağır metale göre kirlilik seviyesinin değerlendirilmesinde, bir çok eser elementi içeren ağır metal kirlilik indeksinin kullanımının faydalı olduğu görülmüştür. Download Article in PDF (129.1 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University