Volume 44 - Issue 4 - 477 - 486

Lysozyme Cross-Linked Antibodious Destroyers Against Staphylococcus Aureus

Staphylococcus Aureus’a Karşı Lizozim Çapraz Bağlı Antibadi Destroyerler


In the present study, we have provided a strategy to block staphylococcal protein A (SpA) which acts as a viru- lence factor and increase lysozyme activity against the staphylococcal infection. For this purpose, polymeric antibodious nano IgG has synthesized according to photosensitive micro emulsion technique and developed some binding parts on nano IgG for lysozyme. The bioconjugation method based on aminoacid monomer-prote- in cross-linking applying photosensitation and conjugation approach (ANADOLUCA) on micro and nano-struc- tures by ruthenium-chelate based monomers has used. The antibacterial activities of polymeric nano-IgG and lysozyme cross-linked polymeric nano-IgG have investigated against to Staphylococcus aureus. The effects on S. aureus have determined using dilution plate method and turbidity method. In addition, the effects on S. au- reus of lysozyme cross-linked polymeric nano-IgG have determined using confocal laser scanning microscopy. The biocompatibility of nanobioconjugates has determined by flow cytometry. The results have shown that nanobioconjugates could be used as an effective mimic and antimicrobial agents. 

Bu çalışmada, stafilokokal enfeksiyonlara karşı lizozim aktivitesini arttıran ve virulans faktör gibi davranan stafilokokal protein A (SpA) bloklamak için bir strateji geliştirmiş bulunmaktayız. Bu amaç için, polimerik antibadimsi nano IgG destroyerler, fotosensitif mikro emülsiyon tekniğine göre sentezlenmiş ve nano IgG üzerinde lizozimler için bazı bağlanma bölgeleri geliştirilmiştir. Aminoasit-monomer çapraz bağlı fotosensitizasyon ve konjugasyon yaklaşımını (ANADOLUCA) mikro ve nano yapılara rutenyum-şelat tabanlı monomerlerle uygulama esasına dayanan biyokonjugasyon yöntemi kullanılmıştır. Staphylococcus aureus’a karşı polimerik nano IgG ve lizozim çapraz bağlı polimerik nano IgG’nin antibakteriyel etkileri araştırılmıştır. S. aureus’a etkiler dilüsyon pleyt yöntemi ve türbiditi yöntemine göre belirlenmiştir. Buna ek olarak, lizozim çapraz-bağlı nano-IgG’nin S. aureus ‘a etkisi konfokal lazer taramalı mikroskop ile belirlenmiştir. Nanobiyokonjugatların biyo uyumluluğu akış sitometrisi ile belirlenmiştir. Sonuçlar, nanobiyokonjugatların etkili mimik ve antimikrobiyal ajanlar olarak kullanılabilirliğini göstermiştir. Download Article in PDF (443.4 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University