Volume 43 - Issue 2 - 99 - 104

Enrichment of Ochratoxin A in Cereals Using Ionic Liquid Based Dispersive Liquid-Liquid Microextraction

Tahıllardaki Okratoksin A’nın İyonik Sıvı Bazlı Dispersif Sıvı-Sıvı Mikroözütleme ile Zenginleştirilmesi


Asimple and fast analytical method known as ionic liquid based dispersive liquid-liquid microextraction was proposed for the separation and enrichment of ochratoxin A before high performance liquid chomatog- raphy with fluorescence detector. 1-Methyl-3-octylimidazolium hexafluorophosphate and ethanol were used as extraction solvent and dispersive solvent, respectively. The optimal parameters influencing the efficiency of the method such as pH of sample solution, type and volume of extraction solvent, type and volume of dispersi- ve solvent, time of extraction and centrifugation and salting effect were investigated. Under optimum extrac- tion conditions, limits of detection and quantification were 0.05 and 0.13 μg L−1, respectively. The recoveries of ochratoxin A for spiked wheat and corn samples were ranged from 78.55 to 81.05%. 

Okratoksin A’nın floresans dedektörlü yüksek performanslı sıvı kromatografisi ile tayini öncesi, ayrılması ve zenginleştirilmesi için hızlı ve basit bir analitik teknik olarak bilinen iyonik sıvı bazlı dispersif sıvı- sıvı mikroözütleme yöntemi geliştirildi. Özütleme çözücüsü ve dispersif çözücü olarak sırasıyla 1-metil-3- oktilimidazolyum hegzaflorofosfat ve etanol kullanıldı. Örnek çözeltinin pH’ı, özütleme çözücüsünün türü ve hacmi, dispersif çözücünün türü ve hacmi, özütleme ve santrifüj süresi ve tuz etkisi gibi verimi etkileyen optimum parametreler çalışıldı. Optimum özütleme koşulları altında, gözlenebilme ve tayin sınırı sırasıyla 0.05 ve 0.13 μg L−1 olarak belirlendi. Mısır ve buğday örnekleri için okratoksin A geri kazanım değerleri % 78.55 -% 81.05 aralığında elde edildi. Download Article in PDF (112.3 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University