Volume 43 - Issue 2 - 105 - 113

Anatomy, Palynology of Endemic Cyclamen pseud-ibericum in Mediterranean Phytogeographic Region of Turkey and Chemical Analysis of Its Tuber Extracts ​

Türkiye’nin Akdeniz Fitocoğrafik Bölgesi’ne Endemik Cyclamen pseud-ibericum Bitkisinin Anatomisi, Palinolojisi ve Tuber Özütünün Kimyasal Analizi


By this study anatomical and palynological characters of Cylamen pseud-ibericum which is an endemic spe- cies for Turkey were researched and anatomical features of this species were described for the first time. Since some species of Cyclamen have been used as folk medicines owing to biological activities of their tubers extracts, its tuber extract was analysed by GC-MS (Gas Chromatography-Mass Spectrometry) and qualified according to its chemical composition by this study. The compounds belong to the alcohols, aliphatic acids and their esters, aromatic compounds, carboxylic acids and their esters, hydrocarbons, fatty acids and their ester and sugars groups were determined by chemical analysis of tuber extract. “ 2-hydroxy-6-methyl-3-nitro-pyran- 4-one” was found in highest ratio (17.31%) in the extract. These results can be a step for new uses of Cyclamen pseud-ibericum tubers. Knowingly the chemical content will make easier biological activity tests. The anatomi- cal and chemical results of this study will be guide for pharmacologist and pharmacists to recognise the plant and the chemical composition. So the results will be useful for both taxonomists and pharmacists. 

Bu çalışmada Türkiye için endemik bir tür olan Cyclamen pseud-ibericum’un anatomik ve palinolojik karakterleri araştırılmış ve türün anatomik özellikleri ilk kez tanımlanmıştır. Cyclamen’in bazı türlerinin tuber özütlerinin biyolojik aktivitelerinden dolayı halk arasında kullanılması nedeniyle, türün tuber özütü GC-MS (Gaz Kromatografisi-Kütle Spektrometresi) cihazı ile analiz edilmiş ve kimyasal içeriğine görede değerlendirilmiştir. Tuber özütünün analizi sonucunda alkoller, alifatik asit ve esterleri, aromatik bileşikler, karboksilik asit ve esterleri, hidrokarbonlar, yağ asit ve esterleri ve şekerler gruplarına dahil bileşikler saptanmıştır. “2-hidroksi-6- metil-3-nitro-piran-4-on” bileşiği % 17.31 ‘lik bir oranla en yüksek miktarda bulunmuştur. Bu sonuçlar Cyclamen pseud-ibericum tuberlerinin yeni kullanımı için bir basamak olabilir. Kimyasal içeriğin bilinmesi biyolojik aktivite testlerini de kolaylaştıracaktır. Bu çalışmanın anatomik ve kimyasal sonuçları ise özellikle farmokologlar ve eczacılara hem bitkiyi hem de kimyasal içeriğini tanımlama da rehber niteliğinde olacaktır. Bu yüzden sonuçlar hem taksonomist hem de eczacılar için faydalı olacaktır Download Article in PDF (1.8 MB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University