Volume 41 - Issue 3 - 279 - 288

Depletion of Albumin From Human Serum by Monosize Affinity Beads

Eş boyutlu manyetik affinite partiküller ile insan serumundan albumin uzaklaştırılması


The hydrophobic affinity ligand L-tryptophan immobilized magnetic poly(glycidyl methacrylate) [m-poly(GMA)] beads in monosize form (1.6μm in diameter) were used for the affinity depletion of human serum albumin [HSA]. The m-poly(GMA) beads were prepared by dispersion polymerization in the presence of Fe3O4 nano-powder. The epoxy groups of the m-poly(GMA) beads were converted into amino groups by using 1,6 diaminohexane (i.e., spacer arm). L-tryptophan was then covalently immobilized on spacer arm attached m-poly(GMA) beads. Elemental analysis of immobilised L-tryptophan for nitrogen was estimated as 42.5 μmol/g polymer. Adsorption studies were performed under different conditions in a batch system (i.e., medium pH, protein concentration and temperature). Maximum lysozyme adsorption amount of m-poly(GMA) and L-tryptophan immobilized m-poly(GMA) [m-poly(GMA)-L-tryptophan] beads were 1.78 and 172.9 mg/g, respectively. The applicability of two kinetic models including pseudo-first order and pseudo-second order model was estimated. It was also observed that after 5 adsorption–elution cycle, m-poly(GMA)-L-tryptophan beads can be used without significant loss in HSA adsorption capacity. The elution results demonstrated that the adsorption of HSA to the adsorbent was reversible. 

L-Triptofan immobilize edilmiş manyetik poli(glisidil metakrilat) (1.6 μm çapında) partiküller [m-poly(GMA)] insan serum albumin [HSA] serumdan uzaklaştırılmasında kullanılmıştır. m-poly(GMA) partiküller Fe3O4 varlığında dispersiyon polimerizasyonu ile hazırlanmıştır. [m-poly(GMA)] partiküllerin epoksi grupları 1,6 diaminohekzan kullanılarak amino gruplarına çevrilmiştir. İmmobilize edilmiş L-triptofan miktarı elemental analiz ile 42.5 μmol/g polimer olarak hesaplanmıştır. Kesikli deney sistemi kullanılarak çeşitli koşullarda (örneğin ortam pH’ı, protein derişimi, sıcaklık) adsorpsiyon çalışmaları yapılmıştır. Maksimum HSA adsorpsiyonu m-poly(GMA) ve L-triptofan immobilize m-poly(GMA) [m-poly(GMA)-L-triptofan partiküller için 1.78 ve 172.9 mg/g bulunmuştur. Yalancı birinci ve ikinci derece kinetic modellemeler uygulanmıştır. Ayrıca 5 defa adsorpsiyon-desorpsiyon çalışmasında sonra [m-poly(GMA)-L-triptofan partiküllerin HSA adsorpsiyon kapasinde düşüş olmadığı görülmüştür. Elüsyon çalışmaları HSA’nın adsorbente bağlanmasının geri dönüşümlü olduğunu göstermiştir. Download Article in PDF (634.7 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University