Volume 41 - Issue 3 - 289 - 299

Poly(amidoamine) (PAMAM) Nanoparticles: Synthesis and Biomedical Applications

Poli(amidoamin) (Pamam) Nanopartiküller: Sentezi ve Biyomedikal Uygulamaları


PAMAM dendrimers are a novel class of spherical, well-designed branching polymers with interior cavities and abundant terminal groups on the surface which can form stable complexes with drugs, plasmid DNA, oligonucleotides and antibodies. Biodegradability, non-toxicity, non-immunogenicity and multifunctionality of PAMAM dendrimer are the key factors which facilitate steady increase of its application in drug delivery, gene transfection, tumor therapy, and diagnostics applications with precision and selectivity. This review deals with the major topics of PAMAM dendrimers including structure, synthesis, toxicity, surface modification, and also possible new applications of these spherical polymers. 

PAMAM dendrimerler, bir merkezden büyüyen çok düzgün bir yapıya sahip, çok dallı ve küresel üç boyutlu moleküllerdir. İç yüzeylerinde bulunan boşluklar ve dış yüzeylerinde yeralan çok sayıda terminal grup sayesinde plazmid DNA, oligonükleotidler, antikorlar ve çeşitli ilaçlarla stabil kompleksler oluşturabilirler. PAMAM dendrimerlerin toksik ve immunojenik özellik taşımamaları, bunun yanısıra biyobozunur ve çok fonksiyonlu olmaları; ilaç taşıma, gen transfeksiyonu , tümör terapisi ve tanısal uygulamalarda çok önemli bir role sahip olmalarını sağlamıştır. Bu derleme, PAMAM dendrimerlerin yapısı, sentezi, toksisitesi, yüzey modifikasyonları ve yeni uygulama alanlarını ele almaktadır. Download Article in PDF (1.0 MB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University