Volume 41 - Issue 2 - 87 - 102

Determination of The Recreational Value of Botanic Gardens: A Case Study Royal Botanic Gardens, Kew, London

Botanik Bahçelerinin Rekreasyon Değerinin Belirlenmesi: Royal Garden, Kew-Londra Örneği


In this study, the recreational use value of the Royal Botanic Garden (RBG) at Kew is determined through The Individual Travel Cost Model (TCM). For the valuation, a survey was applied to 460 randomly chosen visitors in the RBG and the results were evaluated using Linear Regression with SSPS. The number of visits was taken as the dependent variable (DV) in the model. Travel costs, entrance fee, distance from botanic garden to settlement, age and expenditures made during the visit in the botanic garden were evaluated as independent variables (IV). The negative β value of the variable of the distance to the settlement indicates that there is an inverse relationship between the distance to settlement and the number of visits in a year. Within the scope of the TCM in consequence of the analysis performed, individual consumer surplus was determined as £165/ person and total consumer surplus were determined as £268.950.000/year. This value corresponds to an annual recreational use value of the RBG. In addition, while 91% of the people who visited the RBG for the first time found botanic garden entertaining, 96% of those expressed that they were pleased with the visit. Activities such as exhibitions, picnics, meeting with friends, natural beauty and the pristine landscape offered to visitors all played a role in increasing the degree of satisfaction. 

Bu çalışmada, Royal Botanic Garden, Kew’nun Bireysel Seyahat Maliyet Yöntemi (SMY) aracılığıyla rekreasyonal amaçlı kullanım değeri belirlenmiştir. Değer tespiti için Royal Botanik Garden (RBG) Kew’da rastgele seçilen 460 ziyaretçiye anket uygulanmış ve sonuçlar SSPS ile Linear Regression analizi yapılarak değerlendirilmiştir. Modelde ziyaret sayısı bağımlı değişken olarak alınmıştır. Seyahat maliyeti, giriş ücreti, botanik bahçesinin yerleşim yerine uzaklığı, yaş ve botanik bahçesinde ziyaret süresinde yapılan harcamalar ise bağımsız değişkenler olarak değerlendirilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar, seyahat maliyeti yöntemi uygulamalarındaki teorik beklentilerle uyumludur. Yerleşim yeri uzaklığı değişkeninin negatif (-) β değeri alması, yerleşim yeri uzaklığı ile bir yılda yapılan ziyaret sayısı arasında ters ilişki olduğunu göstermektedir. Bir başka değişle yerleşim yeri uzaklığı artıkça, ziyaret sayısı azalmaktadır. SMY kapsamında, tüm bu sonuçların ışığında yapılan analizler sonucu bireysel tüketici rantı 165 £/kişi, toplam tüketici rantı 268.950.000 £/yıl olarak tespit edilmiştir. Bu değer RBG, KEW’nun bir yıllık rekreasyonal amaçlı kullanım değerine karşılık gelmektedir. Ayrıca Botanik bahçesini ilk kez ziyaret edenlerin % 91 botanik bahçesini eğlenceli bulurken, % 96’sı ziyaretten memnun kaldıklarını ifade etmişlerdir. Bu durum alanda eğlenceli vakit geçirme ve memnuniyet derecesinin botanik bahçelerinin rekreasyon amaçlı kullanım ve tercih değerini artırdığını göstermektedir.Download Article in PDF (2 MB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2022 Hacettepe University