Volume 40 - Issue 3 - 267 - 291

The Flora of Bağlıca Campus of Başkent University (Ankara)

Başkent Üniversitesi Bağlıca Yerleşkesinin (Ankara) Florası


This paper describes a floristic study on Bağlıca Campus area of Başkent University in Ankara province. 779 vascular plant specimens were collected between 2008 March and 2009 August in 26 field trips. 373 species, 382 taxa of natural plants belonging to 216 genera and 51 families were determined, which of 63 taxa are endemic to Turkey (16.5%). Except for these, 45 taxa are detected as cultivated plants. The distribution of the phytogeographical elements is as follows: Irano – Turanian 119 taxa (31.2%), Mediterranean 20 taxa (5.2%), Euro – Siberian 15 taxa (3.9%), pluriregional or phytogeographically unknown 228 taxa (59.7%). As a result of present paper, the three largest families are Asteraceae with 52 taxa (13.6%), Fabaceae with 44 taxa (11.5%) and Lamiaceae with 33 taxa (8.6%). The largest three genera are Astragalus with 19 taxa (5.0%), Salvia with 11 taxa (2.9%) and Centaurea with 10 taxa (2.6%). The results of our research are compared with the studied neighbouring areas by means of phytogeographic element rates and endemism. The life form categories are given by using the Raunkiaer’s system. Calepina irregularis (Asso) Thell. and Astragalus aduncus Willd. are recorded as new for the square B4. 

Bu çalışmada Başkent Üniversitesi Bağlıca yerleşkesinin (Ankara) florası araştırılmıştır. İnceleme alanına Mart 2008 ve Ağustos 2009 tarihleri arasında yapılan 26 gezi sonucu 779 bitki örneği toplanmıştır. Bu örneklerin değerlendirilmesi ile doğal olarak yetişen 51 familya ve 216 cinse ait, 373 tür, 382 takson tespit edilmiştir. Bunların 63’ ü (% 16.5) Türkiye için endemiktir. Kültür bitkisi olarak ise 45 takson saptanmıştır.. Fitocoğrafik bölgelerin dağılımı ise şöydir: 119 takson (% 31.2) İran-Turan, 20 takson (% 5.2) Akdeniz ve 15 takson (% 3.9) Avrupa-Sibirya fitocoğrafik bölgesine dahildir. 228 takson (% 59.7) ise çok bölgeli veya bölgesi bilinmeyen şeklindedir. En büyük üç familya sırasıyla 52 (%13.6) takson ile Asteraceae, 44 takson (%11.5) ile Fabaceae, 33 takson ile (%8.6) Lamiaceae’ dir. En çok taksona sahip cinsler ise 19 takson ile (%5.0) Astragalus, 11 takson ile (%2.9) Salvia ve 10 takson ile (%2.6) Centaurea ‘dır. Bu çalışma sonucunda inceleme alanı ile yakın çevresinde yapılmış olan çalışmalar fitocoğrafik bölge elementleri ve endemizm yönünden karşılaştırılmıştır. Araştırma alanında tespit edilen tüm taksonların Raunkiaer’e göre hayat formu kategorileri verilmiştir. Araştırma alanının bulunduğu B4 karesi için Calepina irregularis (Asso) Thell. ve Astragalus aduncus Willd. türleri yeni kayıt olarak bulunmuştur. Download Article in PDF (712.4 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University