Volume 40 - Issue 3 - 257 - 265

Chromium(VI)-Induced Alterations in 2-D Protein Profiles and Antioxidant Defence Systems of Barley Cultivars

Arpa Çeşitlerinin 2-D Protein Profilleri ve Antioksidant Savunma Sistemindeki Krom(VI) Teşvikli Değişimler


The effects of Cr(VI) stress (0, 75, 150 and 225 μM) on Cr accumulation, growth, d-aminolevulinic acid dehydratase (ALAD) activity, photosynthetic pigments content, proline content, malondialdehyde (MDA) content, antioxidant enzymes activity and 2-D protein profile were investigated using Cr-tolerant (Zeynelağa) and Cr-sensitive (Orza-96) barley cultivars. Zeynelağa accumulated significantly higher Cr in shoots than Orza- 96. Zeynelağa had a lower reduction in shoot dry weight, chlorophyll and carotenoid contents than Orza-96. Although Cr(VI) significantly reduced the ALAD activity, there was no consistent difference between ALAD activities of barley cultivars. Cr(VI) increased proline and MDA contents, but this effect was more pronounced in Orza-96. Cr(VI) stress caused an increase in the activities of superoxide dismutase (SOD), guaiacol peroxidase (POD), ascorbate peroxidase (APX) and catalase (CAT). There was, in general, a marked difference between two barley cultivars in the extent of increased antioxidant enzyme activity. The results of the present study indicated that Zeynelağa seems to have better defense mechanisms to Cr(VI) stress compared to Orza-96. On the other hand, protein profile analyzed by two-dimensional gel electrophoresis showed differential expression of 26 proteins. 

Krom birikimi, büyüme, d-aminolevülinik asit dehidrataz (ALAD) aktivitesi, fotosentetik pigment içeriği, prolin içeriği, malondialdehit (MDA) içeriği, antioksidant enzim aktivitesi ve 2-D protein profilleri üzerine Cr(VI) stresinin (0, 75, 150 ve 225 μM) etkisi Cr-toleranslı (Zeynelağa) ve Cr-hassas (Orza-96) arpa çeşitleri kullanılarak araştırılmıştır. Orza-96’ya göre Zeynelağa gövde dokuları önemli düzeyde daha yüksek Cr biriktirmiştir. Orza- 96’ya göre Zeynelağa gövde kuru ağırlığı, klorofil ve karotenoid içeriği daha düşük azalma göstermiştir. Cr(VI), ALAD aktivitesini önemli düzeyde azaltmış olmasına rağmen, arpa çeşitlerinin ALAD aktiviteleri arasında tutarlı bir farklılık bulunmamıştır. Cr(VI) prolin ve MDA içeriğini arttırmış; fakat bu etki Orza-96’da daha belirgin olarak belirlenmiştir. Cr(VI) stresi süperoksit dismutaz (SOD), guaiakol peroksidaz (POD), askorbat peroksidaz (APX) ve katalaz (CAT) aktivitelerinde artışa neden olmuştur. Genel olarak, artan antioksidant enzim aktiviteleri açısından iki arpa çeşidi arasında belirgin farklılık belirlenmiştir. Bu araştırmanın sonuçları, Orza-96’ya göre Zeynelağa’nın Cr(VI) stresine karşı daha iyi savunma mekanizmalarına sahip olduğunu göstermektedir. Diğer taraftan, iki-yönlü jel elektroforezi ile analiz edilmiş protein profilleri 26 proteinin farklı şekilde eksprese edildiğini göstermiştir. Download Article in PDF (2.0 MB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University