Volume 40 - Issue 3 - 219 - 225

Synthesis, Spectroscopic and Thermal Characterization of Non-Metal Cation (NMC) Pentaborates Salts Containing Cations Derived From Histidine and Arginine

Katyonik Histidine ve Arjinin Türevleri İçeren Metal Katyonsuz (NMC) Pentaborat Tuzlarının Sentezi, Spektroskopik ve Termal Karakterizasyonu


The new non-metal cation (NMC) pentaborate structures of cationic histidine and arginine aminoacids were synthesized and characterized using spectroscopic ( 11B NMR and IR) methods. Their thermal properties have been investigated by TG/DrTG-DTA. The histidine NMC pentaborate, [C6H10N3O2][B5O6(OH)4].4H2O and the arginine pentaborate, [C6H13N4O2][B5O6(OH)4]2.3H2O are formulated with 4 and 3 waters of crystallization, respectively. The histidine pentaborate is more stable than the arginine pentaborate to thermal decomposition, but both decompose thermally via initial dehydration followed by loss of amino acid fragments to afford glassy B2O3

Katyonik histidin ve arjinin aminoasitlerinin metal katyonu içermeyen (NMC) yeni pentaborat yapıları sentezlendi ve spektroskopik yöntemler ( 11B NMR and IR) kullanılarak karakterize edildi. Termal özellikleri TG/DrTG-DTA ile araştırıldı. Histidine NMC pentaborat, [C6H10N3O2][B5O6(OH)4].4H2O ve arjinin pentaborat, [C6H13N4O2][B5O6(OH)4]2.3H2O yapılarının sırasıyla 4 ve 3 molekül Kristal suları içerdikleri tespit edilmiştir. Termal olarak histidine pentaborat arjinin pentaborat yapısına göre daha kararlıdır, fakat her iki NMC pentaborat yapısının bozunması dehidrasyonu izleyen aminoasit bölümlerinin uzaklaşması ve bozunma ürünü olarak camsı yapıda B2O3 kalmasıyla gerçekleşir. Download Article in PDF (659.1 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University