Volume 40 - Issue 3 - 213 - 218

Spectroscopic Properties of 2,2’-[Thiobis(P- Phenylenenitrilomethylidyne)]Bis(4-Chloro/ Bromo/Methyl/Nitro/Methoxy)Phenol

2,2’-[Tiyobis(P-Fenilennitrilometilidin)]Bis(4-Kloro/ Bromo/Metil/Nitro/Metoksi)Fenol'ün Spektroskopik Özellikleri


Novel Schiff base has been synthesized from the reaction of 4,4’-diaminodiphenyl sulfide with 2-hydroxy- 5-substituebenzaldehyde and 2-hydroxynaphtaldehyde. The compounds were characterized by elemental analysis, FT-IR, 1H NMR,13C NMR. The UV-visible spectra of the compounds were studied in polar and nonpolar solvents in acidic and basic media. İt is point out that the enol-imine tautomer is dominant only in the solution form the compound 1a-e. 

4,4’-diaminodifenil sülfit ile 2-hidroksi-5-sübstitüebenzaldehit ve 2-hidroksinaftaldehitin tepkimesi ile yeni Schiff bazları sentezlendi. Bileşiklerin yapıları elementel analiz, FT-IR, 1H NMR, 13C NMR ile aydınlatıldı. Bileşiklerin polar ve apolar çözücülerdeki asidik ve bazik ortamlardaki UV-vis. spektrumları incelendi. UV-vis. sonuçlarına göre çözücü ortamında enol-imin tautomerinin daha baskın olduğu görüldü. Download Article in PDF (682.2 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University