Volume 51 - Issue 4 - 373 - 380

The Short-Term Effects of Wheat Straw Cellulose on Soil Carbon Mineralization

Buğday Samanı Selülozunun Toprak Karbon Mineralizasyonu Üzerindeki Kısa Vadeli Etkileri


Cellulosic wastes constitute the majority of agricultural fields. The purpose of this study was to utilize these cellulosic wastes such as wheat straw and wheat straw cellulose on soil carbon mineralization in a sandy loam soils. Two different doses (100 and 1000 mg) of wheat straw cellulose were used to determine the carbon mineralization using the CO2 respiration method. The cumulative carbon mineralization was found to be highest at the minimum doses of wheat straw cellulose with nitrogen (W-CL-N, 19.65 mg) and the lowest at the maximum doses of wheat straw (W-Straw, 14.32 mg). The results showed that the application of wheat straw cellulose at minimum doses resulted in higher carbon mineralization rate. The maximum carbon mineralization rate was observed in soil with minimum wheat straw cellulose and nitrogen source were added (1.41%). Whereas, the minimum carbon mineralization rate was determined in the soil mixed maximum wheat straw (1.03 %). The soil mixed maximum wheat straw was determined the lowest carbon mineralization rate due to its complex structure. The use of nitrogen source and organic matter with cellulose have a positive effect on soil carbon mineralization. It might be said that these results describe an effective way to dispose of organic wastes.

Tarım alanlarının büyük çoğunluğunu selülozik atıklar oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı, buğday samanı ve buğday samanı selülozu gibi atıkların kumlu-tınlı topraklarda toprak karbon mineralizasyonunda değerlendirilmesidir. CO2 solunum yöntemi kullanılarak karbon mineralizasyonunu belirlemek için iki farklı dozda (100 ve 1000 mg) buğday samanı selülozu kullanılmıştır. Kümülatif karbon mineralizasyonunun, azotlu buğday samanı selülozunun minimum dozlarında (W-CL-N, 19.65 mg) en yüksek ve buğday samanının maksimum dozlarında (W-Straw, 14.32 mg) en düşük olduğu bulunmuştur. Sonuçlar, buğday samanı selülozunun minimum dozlarda uygulanmasının daha yüksek karbon mineralizasyon oranı ile sonuçlandığını göstermiştir. En yüksek karbon mineralizasyon oranı, minimum buğday samanı selülozu ve azot kaynağı (%1.41) ilave edilmiş toprakta gözlenmiştir. En düşük karbon mineralizasyon oranı ise en fazla buğday samanı (% 1.03) ile karıştırılan toprakta belirlenmiştir. Kompleks yapısından dolayı toprakla karıştırılan maksimum buğday samanı en düşük karbon mineralizasyon oranı olarak belirlenmiştir. Azot kaynağı ve selüloz ile birlikte organik madde kullanımı toprak karbon mineralizasyonu üze- rinde olumlu etkiye sahiptir. Bu sonuçlar organik atıkların bertarafı için mineralizasyonun etkili bir yol olduğunu göstermiştir.Download Article in PDF (703.9 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University