Volume 51 - Issue 3 - 259 - 270

Antidiabetic and Antioxidant Effect of Origanum minutiflorum O. Schwarz & P. H. Davis in Streptozotocin-Induced Diabetic Rats

Streptozotosin ile Indüklenmiş Diyabetik Sıçanlarda Origanum minutiflorum O. Schwarz & P. H. Davis’un Antidiyabetik ve Antioksidan Etkisi


In this study, the antidiabetic potential of the aqueous extract of Origanum minutiflorum was tested using streptozotocin induced diabetic rats. Changes in body weight, blood glucose level, biochemical parameters, antioxidant enzyme activities and histopathological examination of kidney were evaluated. The administration of the aqueous extract and carvacrol to diabetic group rats caused a significant decrease in blood glucose, biochemical parameters of serum and significantly increased the concentration of high density lipoprotein cholesterol. The administration of the aqueous extract and carvacrol significantly increased the antioxidant enzyme activity and reduced the MDA level. The histopathological analysis of kidney showed that the aqueous extract and carvacrol had a possible ameliorative effect against kidney damage. The aqueous extract also showed α-amylase and α-glucosidase inhibitor activity with high antioxidant activity. These scientific results confirm the use of O. minutiflorum as adjuvant antidiabetic therapy.

Bu çalışmada, Origanum minutiflorum sulu ekstresinin streptozotosin ile indüklenmiş sıçanlarda antidiyabetik potansiyeli test edilmiştir. Vücut ağırlığındaki değişim, kan glikoz seviyesi, biyokimyasal parametreler, antioksidan enzim aktiviteleri ve böbreğin histopatolojik incelenmesi değerlendirilmiştir. Sulu ekstre ve karvakrolün diyabetik grup sıçanlarına uygulanması kan glikoz seviyesi, serum biyokimyasal parametrelerde önemli derecede azalma ve yüksek yoğunluklu lipoprotein kolesterol seviyesinde önemli artışa sebep olmuştur. Sulu ekstre ve karvakrol uygulanması antioksidan enzim aktivitelerini önemli derecede artırırken, MDA seviyesini azaltmıştır. Böbreğin histopatolojik analizi, sulu ekstre ve karvakrolün böbrek hasarına karşı iyileştirici etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Sulu ekstre aynı zamanda yüksek antioksidan aktivite ile α-amilaz ve α-glukosidaz inhibitor aktivite göstermiştir. Bu bilimsel sonuçlar O. minutiflorum’un antidiyabetik tedaviyi destekleyici olarak kullanımını doğrulamaktadır.Download Article in PDF (4.1 MB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University