Volume 51 - Issue 2 - 241 - 249

Thermal and Flocculation Properties of Acacia Gum Grafted with Cationic Polyacrylamide

Katyonik Poliakrilamid Aşılı Akasya Sakızının Termal ve Flokülasyon Özellikleri


The cationic flocculants have better flocculation ability as they can work efficiently through both bridging and charge neutralization. Acacia gum, which has common advantages such as renewability, biodegradability, non-toxicity and bio-compatibility, was grafted with cationic acrylamide to obtain a cationic graft copolymers. Acacia gum (AG) was grafted with polyacrylamides with different catonic ratios obtained by using different amounts of acrylamide (AM) and 2-(Acryloyloxy) ethyl]trimethylammonium chloride (DMC (cationic monomer)). Graft copolymers of acacia gum and monomers has been synthesized by free radical polymerization using an ammonium persulfate (APS)-ascorbic acid (AA) redox initiation system in an inert atmosphere. The thermal properties of these graft copolymers were investigated by differential scanning calorimetry (DSC) and thermogravimetric (TGA) analyses. The formation of graft copolymers was confirmed by FTIR spectroscopy and thermal analysis. The effects of different cationic ratios of polyacrylamide on flocculation and their flocculation performance were evaluated in kaolin suspension. In this study, flocculation experimental results with different dosages and different graft copolymers showed that the amount of cationic monomer in graft copolymers is effective on flocculation.

Katyonik flokülantlar, hem köprüleme hem de yük nötrleştirme yoluyla verimli bir şekilde çalışabildikleri için daha iyi flokülasyon yeteneğine sahiptir. Yenilenebilirlik, biyolojik olarak parçalanabilirlik, toksik olmama ve biyouyumluluk gibi ortak avantajlara sahip olan akasya sakızı, katyonik aşı kopolimerleri elde etmek için katyonik akrilamid ile aşılanmıştır. Akasya zamkı (AG), farklı miktarlarda akrilamid (AM) ve 2-(Akriloiloksi)etil]trimetilamonyum klorür (DMC (katyonik monomer)) kullanılarak elde edilen farklı katonik oranlardaki poliakrilamidlerle aşılandı. Akasya zamkı ve monomerlerin aşı kopolimerleri, inert bir atmosferde bir amonyum persülfat (APS)-askorbik asit (AA) redoks başlatma sistemi kullanılarak serbest radikal polimerizasyonuyla sentezlendi. Bu aşı kopolimerlerinin termal özellikleri, diferansiyel taramalı kalorimetri (DSC) ve termog- ravimetrik (TGA) analizlerle araştırıldı. Aşı kopolimerlerinin oluşumu FTIR spektroskopisi ve termal analiz ile doğrulandı. Poliakrilamidlerin farklı katyonik oranlarının flokülasyon üzerine etkileri ve flokülasyon performansları kaolin süspansiyonunda değerlendirildi. Bu çalışmada, farklı dozlarda ve farklı aşı kopolimerleri ile yapılan flokülasyon deney sonuçları, aşı kopolimerlerindeki katyonik monomer miktarının flokülasyon üzerinde etkili olduğunu göstermiştir.Download Article in PDF (1.3 MB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University