Volume 51 - Issue 2 - 227 - 239

Self-Tuning PID (STPID) Control Of pH in Recovering Process of Magnesium Hydroxide (MG(OH)2) by Coagulatıon from Salt

Tuz Çözeltilerinden Çöktürmeyle Magnezyum Hidroksitin (MG(OH)2) Geri Kazanılmasında Kendinden Ayarlamalı Oransal İntegral Türevsel Hareket (Stpid) ile pH Kontrolü


The salt obtained from the salt sources are not desirable purity level and contains some impurities. In the scope of this study, coagulation of magnesium hydroxide (Mg(OH)2) in pH control has been carried out by adding sodium hydroxide (NaOH) to magnesium chloride (MgCl2) and by this way recovery process has been achieved by Self Tuning PID Control. To provide the best coagulation pH 11 has been obtained as optimum pH value in consideration of the performed calculations.

Mevcut tuz kaynaklarından elde edilen tuz, istenilen safiyette olmayıp, istenmeyen birtakım safsızlıkları içermektedir. Bu çalışma kapsamında, magnezyum klorüre (MgCl2), sodyum hidroksit (NaOH) ilave edilerek magnezyum hidroksitin (Mg(OH)2) pH kontrollü olarak çöktürülmesi gerçekleştirilmiş, geri kazanımının Kendinden Ayarlamalı PID Kontrol (Self Tunning PID Control) ile sağlanması amaçlanmıştır. Yapılan hesaplamalar ışığında en iyi çöktürmenin sağlandığı optimum pH değerinin 11 olduğu elde edilmiştir.Download Article in PDF (1.2 MB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University