Volume 50 - Issue 2 - 113 - 129

Degradation of Reactive Orange 16 Dye With Heterogeneous Fenton Process Using Magnetic Nano-Sized Clay as Catalyst: A Central Composite Optimization Study

Reaktif Turuncu 16 Boyasının, Katalizör Olarak Manyetik Nano Boyutlu Kil Kullanılarak Heterojen Fenton Prosesi ile Parçalanması: Bir Merkezi Kompozit Optimizasyon Çalışması


In this study, Fe3O4/montmorillonite was synthesized as a heterogeneous Fenton catalyst to remove Reactive Orange 16 from aqueous solutions based on chemical oxygen demand. System parameters such as H2O2 concentration, catalystdose, pH, and reaction time were numerically optimized based on Central Composite Design. The catalyst was characterized with X-ray diffraction, Fourier transform infrared spectroscopy, scanning electron microscopy, energy-dispersive X-ray spectroscopy, transmission electron microscopy, dynamic light scattering, ζ potential, and Brunauer-Emmett-Teller. The adsorption process contributed to the removal of Reactive Orange 16, but the heterogeneous Fenton process had a higher share and occurred faster than the adsorption process. Optimum conditions were determined as catalyst dosage:1.83 (g/L), H2O2 concentration:77.98 (mM), pH:3, and reaction time:60 min. Under these conditions, chemical oxygen demand removal effi- ciency estimated from the model was 84.82% and found experimentally was 85.90%. Successful removal of Reactive Orange 16 from aqueous environments is possible with a heterogeneous Fenton process using Fe3O4/ montmorillonite.

Bu çalışmada Fe3O4/montmorillonit, sulu çözeltilerden Reaktif Turuncu 16 ‘nın kimyasal oksijen ihtiyacı’na dayalı uzaklaştırılması için heterojen bir fenton katalizörü olarak sentezlenmiştir. H2O2 konsantrasyonu, katalizör dozu, pH ve reaksiyon süresi gibi sistem parametreleri, Merkezi kompozit tasarım temelinde sayısal olarak optimize edildi. Katalizör, X-ışını kırınımı, Fourier dönüşümlü kızılötesi spektroskopisi, Taramalı elektron mikroskobu, Enerji dağılımlı X-ışını spektroskopisi, Transmis- yon elektron mikroskobu, Dinamik ışık saçılımı, ζ potansiyeli ve Brunauer-Emmett-Teller ile karakterize edildi. Adsorpsiyon prosesi, Reaktif Turuncu 16’nın uzaklaştırılmasında katkıda bulundu, ancak heterojen Fenton prosesi büyük bir paya sahipti ve adsorpsiyon prosesinden daha hızlı gerçekleşti. Optimum koşullar katalizör dozajı: 1.83 (g/L), H2O2 konsantrasyonu: 77.98 (mM), pH: 3 ve reaksiyon süresi: 60 dakika olarak belirlendi. Bu koşullar altında kimyasal oksijen ihtiyacı giderim verimi modelden% 84.82 olarak tahmin edidi ve deneysel olarak % 85.90 bulundu. Reaktif Turuncu 16’ nın sulu ortamlardan başarılı bir şekilde uzaklaştırılması Fe3O4/ montmorillonit kullanılarak heterojen Fenton prosesi ile mümkündür.Download Article in PDF (4.3 MB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University