Volume 50 - Issue 2 - 99 - 111

New Chromosome Numbers and Karyotype Analysis of Tordylium (Apiaceae) Species with Emphasis on Their Systematics and Evolutionary Significance

Sistematiği ve Evrimsel Önemi Vurgulanarak Tordylium (Apiaceae) Türlerinin Yeni Kromozom Sayıları ve Karyotip Analizi


In Turkey, there are eighteen Tordylium (Apiaceae) species out of twenty in the worldwide and seven of them are endemic. In this research, karyotypes of T. apulum, T. pestalozzae, T. syriacum, T. trachycarpum and karyotypes and chromosome numbers of T. cappadocicum, T. aegaeum, T. hasselquistiae, T. ketenoglui (endemic), T. macropetalum (endemic), T. pustulosum (endemic) are provided for the first time. Tordylium species are separated into five cytotypes according to chromosome numbers as 2n=8, 16, 18, 20 and 22. Besides, idiograms of haploid chromosome set, length of the chromosome arms, arm ratios, centromeric index, relative length and haploid karyotype formulas are given. T. ketenoglui has longest chromosome lengths (3.39-1.66 μm) while T. aegaeum has shortest (1.10-0.59 μm). Additionally, principal component analysis (PCA) has been performed by quantified karyological characters. PCA results show that the median type and haploid chromosome length have significant variants among karyological characters. Also, correlation among karyological data, current infrageneric classification and the phylogenetic hypothesis based morphological dataset of Tordylium are discussed. Karyological characters are incompatible with current infrageneric classification, similarly with conflict between the phylogenetic hypothesis and infrageneric classification. In the light of the phylogeny, it could be stated that the ancestral number is 2n=16.

Dünya çapında yirmi türü bulunan Tordylium (Apiaceae) türlerinin onsekizi Türkiye’de bulunmaktadır ve bunların yedisi endemiktir. Bu araştırmada T. apulum, T. pestalozzae, T. syriacum ve T. trachycarpum‘un karyotipleri ve T. cappadocicum, T. aegaeum, T. hasselquistiae, T. ketenoglui (endemik), T. macropetalum (endemik), T. pustulosum (endemik)’un ise karyotipleri ve kromozom sayıları ilk kez verilmiştir. Tordylium türleri kromozom sayılarına göre 2n=8, 16, 18, 20 ve 22 olmak üzere beş sitotipe ayrılmıştır. Bunun yanında, haploid kromozom setinin idiyogramları, kromozom kollarının uzunluğu, kol oranları, sentromerik indeks, nispi uzunluk ve haploid karyotip formülleri verilmiştir. En uzun kromozom boyuna T. ketenoglui (3,39- 1,66 μm), en kısasına ise T. aegaeum (1,10-0,59 μm) sahiptir. Ayrıca, kantitatif karyolojik karakterler kullanılarak temel öğeler analizi (PCA) yapılmıştır. PCA sonuçları, karyolojik karakterler arasından medyan tipinin ve haploid kromozom uzunluğunun anlamlı değişkenler olduğunu göstermiştir. Ayrıca, Tordylium’un karyolojik verileri, mevcut infragenerik sınıflandırması ve filogenetik hipoteze dayalı morfolojik veri seti arasındaki korelasyonu tartışılmıştır. Mevcut infragenerik sınıflandırma ile filogenetik hipotez arasındaki uyumsuzluğa benzer bir durum karyolojik karakterlerle de söz konusudur. Filogeninin ışığında, atasal kromozom sayısının 2n=16 olduğunu söylenebilir.Download Article in PDF (3.0 MB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University