Volume 50 - Issue 1 - 25 - 30

Factors Affecting the Incidence of Group A β-Hemolytic Streptococci Isolated from Throat Culture

Boğaz Kültüründen İzole Edilen A Grubu β-Hemolitik Streptokokların Görülme Sıklığını Etkileyen Faktörlerin Araştırılması


Group A beta-hemolytic streptococci (GABHS) rank first among bacterial factors causing tonsillopharyngitis. These bacteria are especially common in school-age groups. The incidence increases in winter and seasonal transitions. In this study, we aim to examine the presence of GABHS in throat swab samples of people from different age groups. Therefore, we identified the reproductive frequency of GABHS in the throat culture of patients admitted with tonsillopharyngitis from 2017 to 2019 and then detected differences in the infection across age groups, months, and seasons. It was found that 8.1%, 52.4%, 21.5%, and 11.0% of isolated factors were in the age groups of 0-2, 3-6, 7-9, and 10-14, respectively. Particularly, in the 3-14 age group, the number of cases accounts for 84.9% of the total number of cases. The highest rate of infection was observed in children aged 3-6 years, and the infection was quite high in the spring (34.5%) and winter (29%). Regarding the distribution of the factor across clinics, the Department of Pediatrics was the first, and the Department of Pediatric Nephrology and Rheumatology was the second. In conclusion, controlling the spread of infections at school age is of great importance as GABHS has increased over the years.

AGrubu Beta Hemolitik Streptokoklar, tonsillofarenjite neden olan bakteriyel etkenler arasında ilk sırada yer almaktadır. Söz konusu bakteriler özellikle okul çağı yaş gruplarında sıklıkla görülmektedirler. Kış ayları ve mevsim geçişlerinde görülme sıklığında artış meydana gelmektedir. Çalışma kapsamında farklı yaş gruplarına ait kişilerin boğaz sürüntü örneklerinde A Grubu Beta Hemolitik Streptokok varlığının araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla, 2017-2019 yılları arasında tonsillofarenjit belirtisi ile başvuran hastaların boğaz kültüründe A Grubu Beta Hemolitik Streptokok üreme sıklığı belirlenerek, aynı zamanda enfeksiyonunun yaş grupları, aylar ve mevsimler arası farklılıkları saptanmıştır. Çalışmamızda izole edilen etkenlerin %8.1’i, 0-2, %52.4’ü, %21.5’i 7-9, %11.0’i 10-14 yaş aralığında olduğu tespit edilmiştir. Hastalar yaş gruplarına göre değerlendirildiğinde; özellikle 3-14 yaş aralığındaki toplam vaka sayısı toplam vaka sayısının %84,9’ini oluşturmaktadır. Enfeksiyon oranının en yüksek 3-6 yaş arası çocuklarda görüldüğü ve ilkbahar (%34.5) ve kış (%29) aylarında oldukça yüksek oranda görüldüğü saptanmıştır. Çalışmamızda etkenin poliklinikler arasındaki dağılımda; Pediatri Bölümü ilk, Çocuk Nefrolojisi ve Romatoloji Bölümü ise ikinci sırada yer almaktadır. Sonuç olarak, A Grubu Beta Hemolitik Streptokokların yıllar içerisinde artış göstermesi nedeniyle, özellikle okul çağında görülen enfeksiyonların yayılımının kontrol altına alınmasının büyük önem taşıdığı açıkça görülmektedir.Download Article in PDF (714 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2022 Hacettepe University