Volume 50 - Issue 1 - 31 - 36

Synthesis of Silver- and Gold-N-Heterocyclic Carbene Complexes Including Strong Metal-Carbon Binding

Güçlü Metal-Karbon Bağı İçeren Gümüş- ve Altın-N-Heterosiklik Karben Komplekslerinin Sentezi


In this study, the new benzimidazolium salt (1) containing ether functionalized alkyl group as the NHC ligand precursor was synthesized. Ag−NHC complex (2) was synthesized by interaction with Ag2O of this ligand precursor. The Au−NHC complex was synthesized by interaction of the [AuCl(PPh3)] complex with the synthesized Ag−NHC complex. The structures of prepared all new compounds were characterized by different spectroscopic methods.

Bu çalışmada, NHC ligand öncüsü olarak eter fonksiyonlu alkil grubu içeren yeni benzimidazol tuzu (1) sentezlendi. Ag− NHC kompleksi (2) bu ligand öncüsünün Ag2O ile etkileştirilmesiyle sentezlendi. Au−NHC kompleksi (3) sentezlenmiz Ag−NHC kompleksi ile [AuCl(PPh3)] kompleksinin etkileştirilmesiyle sentezlendi. Hazırlanan tüm yeni bileşiklerin yapısı farklı spektroskopik metodlar ile karakterize edildi.Download Article in PDF (428 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2022 Hacettepe University