Volume 49 - Issue 3 - 313 - 320

Inhibitory Property of Poly (AN-co-VP) Copolymer on Some Dermatophyte Fungi and Yeasts Causing Fungal Infections

Mantar Enfeksiyonlarına Neden Olan Bazı Dermatofit Funguslar ve Mayalar Üzerinde Poli (AN-co-VP) Kopolimerin İnhibitör Özelliği


Antimicrobial susceptibility test for poly (AN-co-VP) copolymer, which we think could be an ideal drug in treatment interventions was evaluated with disk diffusion method and minimum inhibitor concentration. In the antimicrobial measurement data, it was determined that the poly (AN-co-VP) copolymer dissolved in pure water is a significant inhibitory property against the growth of yeast (on Candida spp. with 11.33±0.3 mm barrier area) and dermatophyte fungi (on Epidermophyton sp. and Trichophyton sp. with 12.33±0.3 mm barrier area) (p<0.001) and no inhibitory properties were observed in preventing the growth of all bacteria (Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus, Bacillus megaterium). MIC limit values that prevent the growth of dermatophytes and yeasts supporting the disc diffusion method are 50-100 μL. This study is an alternative approach in order to limit the spread of superficial fungal infections they cause and eliminate these infections that tend to become chronic since this polymer extract has no inhibitory properties on bacteria but prevents the growth of yeast and dermatophytes.

Tedavi girişimlerinde ideal bir ilaç olabileceğini düşündüğümüz poli (AN-co-VP) kopolimer için antimikrobiyal duyarlılık testi disk difüzyon yöntemi ve minimum inhibitör konsantrasyonu ile değerlendirildi. Antimikrobiyal ölçüm verilerinde saf suda çözünmüş poly (AN-co-VP) kopolimer mayaların (11.33±0.3 mm bariyer alanına ile Candida spp. üzerinde) ve dermatofitin mantarların (12.33±0.3 mm bariyer alanı ile Epidermophyton sp. ve Trichophyton sp. üzerinde) (p <0.001) büyümesine karşı önemli bir engelleyici özellik gösterdiği belirlenmiştir ve tüm bakterilerin (Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus, Bacillus megaterium) büyümesini engellemede herhangi bir inhibitör özellik gözlenmemiştir. Disk difüzyon yöntemini destekleyen dermatofit ve mayaların büyümesini engelleyen MİK sınır değerleri 50-100 μL›dir. Polimer ekstraktının bakteriler üzerinde engelleyici özelliği yoktur, ancak maya ve dermatofitlerin büyümesini engellemiştir. Bu çalışma, neden oldukları yüzeysel mantar enfeksiyonlarının yayılmasını sınırlamak ve kronik olma eğiliminde olan bu enfeksiyonları ortadan kaldırmak için alternatif terapotik bir ilaç etken maddesi girişimi için yapılmıştır. Bu yüzden elde edilen antimikrobiyal duyarlılık testi verilerine göre bu polimer tedavi amaçlı olarak yeni fungal ilaçların formulasyonlarında kullanılabilir.Download Article in PDF (386 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2021 Hacettepe University