Volume 49 - Issue 3 - 243 - 252

Biodistribution of Whey Protein Labeled with Tc-99m on Experimental Animals

Tc-99m ile İşaretli Whey Proteinin Deney Hayvanlarındaki Biyodağılımı


In this study, whey protein was radiolabeled with Tc-99m using the SnCl2 reduction method. The paper electrophoresis technique was done in the radiochromatography studies. SF (saline solution) was used as a suitable mobile phase. At the same time, the labeling yield of 99mTc-WHEY was found to be about 95%. Then, lipophilicity and stability studies were carried out, respectively. Finally, imaging and biodistribution studies were completed using Albino Wistar Rats. In vivo studies showed that 99mTc-WHEY was accumulated in the breast, the ovaria and the pancreas. In conclusion, all results showed that 99mTc-WHEY may be helpful in the diagnosis of the breast, the ovaria and the pancreas in the future.

Bu çalışmada Whey proteini kalay klorür indirgenme metodu kullanılarak Tc-99m ile işaretlenmiştir. Radyokromatografi çalışmalarında kağıt elektroforezi tekniği kullanılmıştır. Uygun hareketli faz olarak SF (serum fizyolojik) kullanılmıştır. Aynı zamanda Tc-99m ile işaretli Whey protein’in bağlanma verimi yaklaşık %95 olarak bulunmuştur. Daha sonra, sırasıyla lipofilite ve stabilite çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Son olarak Albino Wistar sıçanlarda görüntüleme ve biyodağılım çalışmaları yapılmıştır. Sonuç olarak, bütün elde edilen sonuçlar Tc-99m ile işaretli Whey protein’in gelecekte meme, yumurtalık ve pankreas kanserlerinin teşhisinde kullanılabileceğini göstermiştir.Download Article in PDF (1.5 MB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University