Volume 47 - Issue 4 - 389 - 401

Comparative Anatomical Survey on the species of Iberis L. (Brassicaceae) from Turkey

Türkiye’deki Iberis L. (Brassicaceae) Türlerinin Karşılaştırmalı Anatomisi


Iberis taxa natively found in Turkey are represented by eight species and are annual and/or perennial herbs or subshrubs. In this study, we provide a detailed anatomical description of Turkish Iberis taxa for the first time and try to solve the complexity of taxonomical uncertainties of the genus. Root, stem and leaf anatomies are investigated and stomatal index of Iberis is indicated. Our results provided valuable evidence on the doubtful circumstance of species in this genus. I. attica is the only species that has winged stem structure and branched trichomes. I. carica, one of the endemics, is the only species with its continuous vascular cambium in stem that forms a vascular bundle circle. I. sempervirens is the only species without indumentum which has also a subshrub habit. I. odorata is the only annual species. There are two types of leaf anatomy as bilateral and isolateral. Turkish Iberis taxa show amphistomatic leaves. Myrosin cells that are the characteristic of the order Brassicales are observed in all examined species. Anatomical results support that I. attica and I. spruneri are two separate taxa instead of as combined I. carnosa.

Türkiye’de doğal olarak yetişen Iberis cinsi ülkemizde 8 türle temsil edilmekte olup tek ve/veya çok yıllık otlar veya yarı çalılardan oluşmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’de yetişen Iberis taksonları anatomik olarak detaylı biçimde ilk defa çalışılmış ve bu sayede cinsle ilgili taksonomik belirsizlikler ve karmaşıklıklar çözülmeye çalışılmıştır. Iberis türlerinin kök, gövde, yaprak anatomileri çalışılmış ve stoma indeksi ortaya konmuştur. Bu çalışmada elde edilen sonuçlar, cinsin türleriyle ilgili şüpheli durumların çözümü için değerli kanıtlar sağlamaktadır. I. attica kanatlı gövde yapısına ve dallanmış tüylere sahip tek türdür. Endemik bir tür olan I. carica, gövde anatomisindeki devamlı vasküler kambiyum sayesinde iletim demeti halkası içeren tek türdür. I. sempervirens tüysüz ve yarı çalı formundaki tek türdür. I. odorata tek yıllıktır. Bilateral ve izolateral olmak üzere iki tip yaprak anatomisi görülmektedir. Türkiye’deki Iberis türleri amfistomatiktir. Brassicales ordosunun tipik özelliklerinden biri olan mirozin hücreleri incelenen tüm türlerde gözlenmiştir. Anatomik sonuçlar, I. attica ve I. spruneri türlerinin, I. carnosa olarak tek bir takson değil, ayrı türler olarak ele alınmasını desteklemektedir.Download Article in PDF (3.6 MB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University