Volume 47 - Issue 3 - 259 - 266

Sterol Fractionation of Refined Olive Oil for Sale in Mediterranean Region with GC-FD, Composition Analysis of Triterpenic Dialkols and Validation

Akdeniz Bölgesinde Satışa Sunulan Rafine Zeytinyağının GC-FD ile Sterol Fraksiyonu, Triterpenik Dialkollerin Kompozisyon Analizi ve Validasyonu


In this study, compositional analysis of the sterol fraction and triterpenic alcohols of olive oil was made assess the degree of purity of the oil and the absence of admixture with other plant oils. This determination also permited characterization of the type of olive oil. In the present work, 30 samples of olive oil supplied from the markets of Adana, Osmaniye and Mersin in 2015 and 2016 were analyzed, and the validation studies were carried out in the analysis method used. The sterol fractions were separated from the unsaponifiable fraction by silica gel plate chromatography, and later they were analyzed as the trimethylsilyl ether derivatives by capillary column gas chromatography. The validation results obtained were evalu- ated in accordance with TGK-Olive Oil and Pirina Oil Communiqué (Communiqué No: 2010-35).

Bu çalışmada, zeytinyağının sterol fraksiyonu ve triterpenik dialkollerinin kompozisyon analizi, yağın saflık derecesini ve diğer bitkisel yağlarla karışımın bulunup bulunmadığı değerlendirilmiştir. Bu tespit ayrıca, söz konusu zeytinyağı türünün karakterize edilmesine de izin vermiştir. Bu çalışmada, 2015 ve 2016 yıllarında Adana, Osmaniye ve Mersin market- lerinden elde edilen 30 adet zeytinyağı örneği analiz edilmiş ve kullanılan analiz yönteminde validasyon çalışmaları yapılmış- tır. Sterol fraksiyonları, silika jel plakası kromatografisi ile ayrışamayan fraksiyondan ayrıldı ve daha sonra kılcal kolon gazı kromatografisi ile trimetilsilil eter türevleri olarak analiz edildi. Elde edilen validasyon sonuçları TGK-Zeytinyağı ve Pirina Oil Communiqué (Tebliğ No: 2010-35) ile değerlendirildi.Download Article in PDF (754 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2022 Hacettepe University