Volume 47 - Issue 1 - 99 - 106

Vibrational Spectroscopic Study on the Hofmann-Td-type 1,4-Dioxane Clathrates

Hofmann-Td–tipi Dioksan Klatratlarının Titreşim Spektroskopisi ile İncelenmesi


Two new 1,4-dioxane-Td-type clathrates of the form Cd(CPA)2M(CN)4.2C4H8O2 (CPA= cyclopentylamine; M = Cd or Hg) have been prepared in powder form and their FT-IR (400-4000 cm-1), FT-Raman (70-4000 cm-1), far-IR (50-400 cm-1) spectra, X-ray diffraction (XRD) and elemental analyses are reported. The spectral data suggest that the host frameworks of these compounds are similar to those of the Hofmann-Td-type benzene clathrates.

Toz formunda Cd(CPA)2M(CN)4.2C4H8O2 (CPA=siklopentilamin;M=Cd veya Hg) şeklindeki iki yeni 1,4-dioksan-Td tipi klatrat hazırlanmış ve bunların FT-IR (400-4000 cm-1), FT-Raman (70-4000 cm-1), uzak-IR (50-400 cm-1) spektrumları, X-ışınımı kırınım dağılımı (XRD) ve elemental analizleri rapor edilmiştir. Spektral veriler, bu bileşiklerin konuk yapılarının Hofmann-Td tipi benzen klatratları ile benzer olduğunu ileri sürmektedir.Download Article in PDF (623.8 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2023 Hacettepe University