Volume 47 - Issue 1 - 67 - 76

Effect of Surface Functionalization on the Transport Characteristics of Methyl Orange Through Track-Etched Membranes

Yüzey Fonksiyonlandırmanın Metil Oranjın İz-Aşındırılmış Membranlardan Taşınım Özelliklerine Etkisi


In this study we have prepared cylindrical and conical nanopores on poly(ethylene terephthalate) (PET) membranes using track-etching method. Later on we have investigated the mass transport of the chosen model dye Methyl Orange (MO) through these membranes. In order to enhance the transport flux of the dye, we have used surface functionalization using ethylenediamine (EDA) as the functionalization agent. We have confirmed the functionalization of the nanopore surface using electrochemical measurements. We have investigated mass transport through functionalized and bare PET membranes and shown that by attaching amine groups on the nanopore walls, we can indeed increase the transport of MO. Effects of pore size, pore geometry and temperature were investigated for the transport of MO. We have shown that PET, which has a negative surface charge at neutral pH, can be functionalized for a more effective transport of negatively charged analyte.

Bu çalışmada, iz-aşındırma yöntemiyle poli (etilen tereftalat) (PET) membranlar üzerinde silindirik ve konik nanogözenekler hazırlanmıştır. Daha sonra seçilen model boya metil oranj’ın (MO) bu membranlardan kütle taşınması araştırılmıştır. Boyanın akısını arttırmak için, fonksiyonlandırma aracı olarak etilen diamin (EDA) kullanarak nanogözenek yüzeyi modifiye edilmiştir. Elektrokimyasal ölçümler sayesinde nanogözenek yüzeyinin kaplandığı doğrulanmıştır. Fonksiyonel hale getirilmiş ve boş PET membranlardan kütle taşınımı araştırılmış ve nanogözenek duvarlarına amin grupları ekleyerek, MO taşınımının gerçekten arttırılabileceği gösterilmiştir. MO’nun taşınımına gözenek büyüklüğü, gözenek geometrisi ve sıcaklığın etkileri araştırılmıştır. Nötral pH’ta negatif yüzey yüküne sahip olan PET’nin, negatif yüklü analitin daha etkin bir şekilde taşınması için fonksiyonlandırılarak işlevsel hale getirilebileceği gösterilmiştir.Download Article in PDF (493 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2022 Hacettepe University