Volume 46 - Issue 4 - 505 - 514

Oral Chelation Therapy for Cadmium Poisoning with Cd(II)- MAC Imprinted pHEMAC Nanoparticles

Kadmiyum Zehirlenmesinde Oral Şelasyon Tedavisi için Cd(II)- MAC Baskılanmış pHEMAC Nanoparçacıkları


In this study, Cd(II)) ions imprinted poly(hydroxyethyl methacrylate-N-methacryloyl-(L)-cysteine methylester) pHEMAC nanoparticles was prepared for the oral treatment of heavy metal poisoning. Cd(II) ions imprinted pHEMAC nanoparticles were characterized by transmission electron microscopy (TEM), Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), zetasizer, and surface area calculations. The efficiency and selectivity of these Cd(II) ions imprinted pHEMAC nanoparticles were investigated both in deionized water and simulated gastrointestinal fluids. Adsorption studies were performed at different pH, temperature and initial concentrations of Cd(II) ions to determine optimum conditions. The selectivity studies were accomplished with Cd(II) ions imprinted and non-imprinted pHEMAC nanoparticles by using different metal ion solutions (i.e., copper, zinc, nickel, and lead ions). Langmuir and Freundlich isotherms were applied for these adsorption studies.

Bu çalışmada, ağır metal zehirlenmesinin ağızdan tedavisi için Cd(II) iyonları baskılanmış poli(hidroksietilmetakrilat-N-metakriloil-(L)-sisteinmetilester) pHEMAC nanopartikülleri hazırlanmıştır. Cd(II) iyonları baskılanmış pHEMAC nanopartikülleri geçirimli electron mikroskobu (TEM), Fourier Dönüşümlü Infrared Spektrofotometre (FTIR), zetasizer ve yüzey alanı hesaplamaları ile karakterize edilmiştir. Cd(II) iyonları baskılanmış pHEMAC nanopartiküllerin etkinliği ve seçiciliği, hem deiyonize su hem de simüle edilmiş mide-bağırsak sıvılarında incelenmiştir. Optimum koşulları belirlemek için farklı pH, sıcaklık ve Cd(II) iyonlarının farklı derişimlerinde çözeltiler hazırlanarak adsorpsiyon çalışmaları yapılmıştır. Seçicilik çalışmaları, farklı metal iyon çözeltileri (yani bakır, çinko, nikel ve kurşun iyonları) kullanılarak Cd(II) iyonları baskılanmış ve baskılanmamış pHEMAC nanopartikülleri ile gerçekleştirilmiştir. Adsorpsiyon çalışmaları için Langmuir ve Freundlich izotermleri uygulanmıştır.Download Article in PDF (551.3 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University