Volume 46 - Issue 4 - 515 - 521

3D and Plasmonic Nanoparticle Decorated Catalytic System via Bio-inspired Polydopamine Coating: Cigar Filter Case Study

Biyo-esinlenmiş Polidopamin Kaplaması ile 3-Boyutlu ve Nanoparçacıklarla Dekore Edilmiş Katalitik Sistem: Sigara Filtresi Örnek İncelemesi


Despite the significant progress, the well-controlled deposition of nanoparticles onto the support materials having 3D morphologies for the catalytic applications is still facing challenges such as the limited accessibility of reacting molecules to catalyst surface, uncontrolled aggregation of nanoparticles, high cost and highly complicated fabrication procedures. In this study, to overcome these challenges, a simple yet versatile alternative platform is proposed to control the gold nanoparticle (AuNP) size, surface coverage and morphology onto the 3D cigar filter surface via bio-inspired polydopamine (PDOP) coating. The effect of gold deposition time on AuNPs characteristics and their catalytic activity in the model reaction were investigated in detail. It is found that both AuNPs characteristics and catalytic activity can be controlled by changing deposition time. The deposition of AuNPs via functional groups of PDOP such as amine, catechol, and imine provided total conversion of 4-nitrophenol to 4-aminophenol within an hour.

Kayda değer ilerlemelere rağmen, nanopartiküllerin 3-boyutlu morfolojiye sahip destek malzemeleri üzerine kontrollü olarak katalitik uygulamalar için biriktirilmeleri, reaktif maddenin katalizör yüzeyine sınırlı erişimi, nanopartiküllerin kontrolsüz olarak çökmesi, yüksek fiyat ve karmaşık üretim işlemleri gibi birçok zorluklarla hala karşı karşıyadır. Bu çalışmada, bu zorlukları aşmak amacıyla biyoesinlenmiş polidopamin (PDOP) kaplaması ile 3-boyutlu sigara filtresi üzerinde altın nanopartiküllerin (AuNP) büyüklük, yüzey kaplanması ve morfolojisi kontrol edilerek basit fakat kullanışlı alternatif bir platform önerilmiştir. Altın biriktirme süresinin AuNP karakteristiği ve model tepkimedeki katalitik aktiviteye olan etkisi ayrıntılı şekilde araştırılmıştır. Hem AuNP özelliklerinin hem de katalitik aktivitenin biriktirme süresi ile kontrol edilebileceği belirlenmiştir. Amin, katekol, imin gibi PDOP fonksiyonel grupları ile AuNP biriktirilmesi, 4-nitrofenolün 4-aminofenole tamamen dönüşümünü bir saat içinde sağlamıştır.Download Article in PDF (856 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2021 Hacettepe University