Volume 46 - Issue 2 - 247 - 261

Characterization of Local Trichoderma spp. as Potential Bio-Control Agents, Screening of in vitro Antagonistic Activities and Fungicide Tolerance

Potansiyel Biyokontrol Ajanları Olarak Yerel Trichoderma spp. Türlerinin Karakterizasyonu, in vitro Antagonistik Aktivitelerinin ve Fungisit Toleransların İncelenmesi


Enlightening effects of biocontrol agents as Trichoderma spp. to provide disease control by combating pat- hogens is an important alternative in agricultural crop production. To that end, 9 species of Hypocrea/ Trichoderma having green ascospores isolated from the soil that tea plants cultivated in are identified by ITS sequences and were found to be close relative of Trichoderma sect. Pachybasium (77%). Ethyl acetate extracts of fungal isolates exhibited the antimicrobial activity against to Vibrio sp, Serratia marcescens, Mycobacterium smegmatis and Bacillus cereus but no antifungal activity was detected. The highest level of inhibitory activity was observed against to M. smegmatis by Trichoderma harzianum ID4A, ID4B and ID6B. In dual culture test, allTrichoderma strains were found to be showing the highest inhibitory activity against to the plant pathogensBotrytis cinerea, Sclerotonia sclerotiorum and Rhizoctonia solani (AG3), but relatively low activity against to the entomopathogen fungi. Volatile metabolites of Trichoderma spp. caused maximum reduction in mycelial growth and sclerotial production. Tested strains showed the highest tolerance to the fungicide Dikozin, where- as the lowest tolerance was against to the Captan regardless of the dosage.

Trichoderma spp. gibi biyokontrol ajanlarının etkilerini incelemek tarımsal üretimde patojenlerle mücadele yoluyla hastalık kontrolünü sağlamada önemli bir alternatiftir. Bu amaçla, çay bitkilerinin topraklarından izole edilmiş yeşil askosporlara sahip 9 Hypocrea/ Trichoderma türü, ITS sekansları ile tanımlanmış ve türlerin % 77 oranında Trichoderma sect. Pachybasium ile yakın akraba olduğu belirlenmiştir. Fungal izolatların etil asetat ekstraktlarının, Vibrio sp., Serratia marcescens, Mycobacterium smegmatis ve Bacillus cereus’a karşı antimikrobiyal aktivite sergilediği tespit edilmesine karşın, izolatlarda antifungal aktivite gözlenmemiştir. En yüksek inhibisyon aktivitesinin, Trichoderma harzianum ID4A, ID4B ve ID6B tarafından M. smegmatis’e karşı oluşturulduğu ortaya çıkarılmıştır. Çift kültür testinde, tüm Trichoderma suşlarının Botrytis cinerea, Scleroto- nia sclerotiorum ve Rhizoctonia solani (AG3) bitki patojenlerine karşı en yüksek inhibitör aktivite gösterdiği, fakat entomopatojen mantarlara karşı nispeten düşük etkide oldukları bulunmuştur. Trichoderma spp. uçucu metabolitleri, misel artışı ve sklerotik üretimde maksimum azalmaya neden olmuştur. Test edilen suşların, do- zajdan bağımsız olarak en yüksek toleransı Dikozin fungisitine karşı, en düşük toleransı ise; Captan’a karşı gösterdiği belirlenmiştir.Download Article in PDF (334.7 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University