Volume 46 - Issue 2 - 263 - 272

The Effect of Trichoderma Seed Priming to Drought Resistance in Tomato (Solanum lycopersicum L.) Plants

Domates Bitkisinde (Solanum lycopersicum L.) Tohumların Trichoderma ile Ön Muamelesinin Kuraklık Direncine Etkisi


Tomato is one of the most important food crops immensely affected by water scarcity. Therefore, it is vital to find biocontrol agents for improving the yield of tomato crop in arid areas. The fungal genus, Trichodermais widely used as an eco-friendly, biocontrol agent in commercial formulas because of the various beneficial

effects it has on plants including the resistance to biotic and abiotic stresses. In the present study, the ef- fects of an isolate of Trichoderma atroviride ID20G (Ta) on tomato (Solanum lycopersicum L.) seedlings were investigated under drought stress. The isolated fungus was identified using ITS (internal transcribed spacer) sequences. Root colonization by Ta induced changes in growth performance indexes such as root growth, root branching, and leaf number as compared to the untreated seedlings. Chlorophyll and carotenoid contents of the untreated tomato seedlings decreased after drought stress along with extensive membrane deterioration, whereas seed colonization by Ta prevented lipid oxidation and ameliorated the harmful effects of drought on pigment contents. Antioxidant enzyme activity was elevated and hydrogen peroxide (H2O2) concentration was found to decrease under drought stress in the Ta treated seedlings. These observations suggest that coloniza- tion of tomato seedlings by Ta is effective in counteracting the injurious effects of drought, and therefore, may have a prominent role in increasing the drought tolerance of tomato plant by decreasing H2O2 concentration and activating the antioxidant enzymes. Furthermore, fungus-based biocontrol agent formulation of Ta might serve as a potential tool in tomato agriculture owing to its low cost, effectiveness, and characteristics required for balancing the natural ecology.

Domates, su kıtlığından etkilenen en önemli besin ürünlerinden biridir. Bu nedenle kurak bölgelerde yetişen domates verimini arttırmak için biyokontrol ajanları bulmak hayati önem taşır. Trichoderma mantar cinsi, biyotik ve abiyotik streslere direnç de dahil olmak üzere bitkiler üzerinde sahip olduğu çeşitli yararlı etkiler sayesinde ticari formüllerde çevre dostu bir biyolojik kontrol ajanı olarak yaygın şekilde kullanılmaktadır. Bu çalışmada, Trichoderma atroviride ID20G (Ta) izolatının kuraklık stresi altında domates bitkilerindeki (Solanum lycopersicum L.) etkileri araştırılmıştır. İzole edilen mantar, ITS (internal transcribed spacer) dizileri kullanıla- rak tanımlanmıştır.Ta kök kolonizasyonu, uygulama yapılmamış bitkilere nazaran kök büyümesi, kök dallanması ve yaprak sayısı gibi büyüme performansı endekslerinde değişiklikler meydana gelmesini sağlamıştır. Mantar ile muamele edilmemiş domates bitkilerinin klorofil ve karotenoid içerikleri ağır membran hasarı ile birlikte kuraklık stresi sonrasında azalırken, tohumların Ta ile muamele edilmesi lipit oksidasyonunu önlemiş ve kurak- lığın pigment içeriğindeki zararlı etkilerini azaltmıştır. Antioksidan enzim aktivitesi yükselmiş ve Ta ile muamele edilen kuraklık stresi altındaki bitkilerde hidrojen peroksit (H2O2) konsantrasyonunun azaldığı görülmüştür. Bu gözlemler, domates tohumlarının Ta ile muamelesinin, kuraklığın zararlı etkilerine karşı etkili olduğunu ve an- tioksidan enzimleri aktive ederek ve H2O2 konsantrasyonunu azaltarak domates bitkisinin kuraklık toleransını arttırmada önemli bir role sahip olabileceğini önermektedir. Dahası, Ta mantarı tabanlı bir biyo-kontrol ajan formülasyonu, düşük maliyetli olması, etkinliği ve ekolojiyi dengeleyebilecek özelliklerden dolayı domates tarı- mı için potansiyel bir araç görevi görebilir.Download Article in PDF (420.1 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University