Volume 45 - Issue 4 - 581 - 584

Major Constituents of Different Propolis Samples

Farklı Propolis Örneklerinin Ana Bileşenleri


Propolis is a resinous material collected from plant by honey bees. The aim of this study is to investigate the chemical composition of Hakkari (Turkey) propolis. For this, eight propolis samples collected from different geographical locations were extracted in ethanol and then chemical content of samples were detected by Gas Chromatography and Mass Spectrometry (GC-MS). As a result, hydrocarbons, aliphatic acids and their esters, carboxylic acids and their esters, cinnamic acids and their esters, flavonoids, alcohols and terpens were determined in propolis samples. It was found that total flavonoid content of propolis 6 (P6) was significantly higher than other samples. Also, ‘Ethyl oleate’ compound was identified in all samples with different amounts.

Propolis bal arıları tarafından bitkilerden toplanan reçinemsi bir maddedir. Bu çalışmanın amacı Hakkari (Türkiye)’den toplanan propolisin kimyasal içeriğini incelemektir. Bu amaçla farklı coğrafik özelliklere sahip yerlerden toplanan sekiz propolis örneğinin ilk olarak etanol özütleri hazırlandı ve daha sonra kimyasal bileşenlerinin yoğunluğu gaz kromatografisi ve kütle spektrometresi (GC-MS) aracılığıyla belirlendi. Sonuç olarak, hidrokarbonlar, alifatik asit ve esterleri, karboksilik asit ve esterleri, sinnamik asit ve esterleri, flavonoidler, alkoller ve terpenler propolis örneklerinde tespit edildi. Propolis 6’nın total flavonoid içeriği diğer örneklere kıyasla daha yüksek oranda bulundu. Ayrıca ‘Etil oleat’ bileşiği bütün propolis örneklerinde farklı miktarlarda saptandı.Download Article in PDF (72 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2021 Hacettepe University