Volume 45 - Issue 3 - 351 - 358

Electrooxidation of Formic Acid Using Pt Nanoparticles Supported on Conducting Poly(Vinylferrocene) Polymer Support

Poli(Vinilferrosen) İletken Polimer Destekli Pt Nanopartikülleri Kullanarak Formik Asitin Elektroyükseltgenmesi


Methanol as a fuel has some disadvantages such as toxicity and low electrocatalytic oxidation rate, therefore, alternative liquid fuels are of interest for fuel cell applications. Formic acid has been considered as an alternative which fulfilled the requirements such as ease of transportation and handling and high theoretical open circuit voltage. Platinum supported on poly(vinylferrocenium) (Pt/PVF) is a promising catalyst for use in direct formic acid fuel cells. This work deals with electrooxidation of formic acid on Pt/PVF catalyst system and comparison of methanol and formic acid. According to the scanning electron microscopy (SEM) images, Pt particles are well dispersed over the polymer support. The Pt/PVF catalyst displays enhanced catalytic activity towards formic acid oxidation. When compared with methanol electrooxidation at the identical conditions, better results are achieved for formic acid oxidation.

Yakıt olarak metanolün toksisite ve düşük elektrokatalitik yükseltgenme hızı gibi bazı dezavantajları olduğu için yakıt pili uygulamalarında alternatif yakıtlar ilgi çekmektedir. Diğer taraftan, taşıma ve kullanım kolaylığının yanı sıra yüksek teorik açık devre potansiyeli gibi özellikleriyle dikkat çeken formik asit metanole alternatif olarak ortaya çıkmaktadır. Poli(vinilferrosen) destekli platin (Pt/PVF) doğrudan formik asit yakıt hücrelerinde kullanım için gelecek vadeden bir katalizördür. Bu çalışmada Pt/PVF katalizör sistemiyle formik asitin elektroyükseltgenmesi ve metanol ve formik asitin karşılaştırılması yer almaktadır. Taramalı elektron mikroskobu görüntülerine göre, Pt tanecikleri polimer destek üzerinde düzgün dağılmıştır. Pt/PVF katalizörü formik asit yükseltgenmesi için yüksek katalitik aktivite göstermiştir. Aynı koşullarda metanolün elektroyükseltgenmesiyle karşılaştırıldığında, formik asit için daha iyi sonuçlar elde edilmiştir.Download Article in PDF (467 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2021 Hacettepe University