Volume 45 - Issue 3 - 295 - 304

Copper(II) Removal from Aqueous Solutions by Adsorption Method: Isothermal, Thermodynamic and Kinetic Studies

Bakır(II) İyonlarının Sulu Ortamdan Adsorpsiyon Yöntemiyle Uzaklaştırılması: İzotermal, Termodinamik ve Kinetik Çalışmalar


Study presents the utility of magnetic poly(ethyleneglycoldimethacrylate-N-vinyl-2-pyrrolidone) [m-p(EG- VPN)] microspheres as an adsorbent for copper (II) ion removal from aqueous solutions. The magnetic polymer microspheres were characterized by elemental analysis, N2 adsorption-desorption isotherm tests, swelling studies, scanning electron microscope (SEM) and vibrating sample magnetometer (VSM). Adsorption studies revealed that the maximum adsorption capacity of m-p(EG-VPN) microspheres was 270.3 mg/g. Besides, kinetic, isothermal and thermodynamic properties of the adsorption were also investigated.

Çalışmada, manyetik poli(etilenglikoldimetakrilat-N-vinil-2-pirolidon) [m-p(EG-VPN)] mikrokürelerinin bakır (II) iyonlarının sulu ortamdan uzaklaştırılmasında adsorbent olarak kullanılabilirliği incelenmiştir. Manyetik polimer mikroküreler, elementel analiz, N2 adsorpsiyon-desorpsiyon izoterm testleri, şişme testleri, taramalı elektron mikroskobu (SEM), titreşimli örnek manyetometresi (VSM) ile karakterize edilmiştir. Adsorpsiyon çalışmaları sonucunda m-p(EG-VPN) mikrokürelerinin maksimum adsorpsiyon kapasitesi 270.3 mg\g olarak belirlenmiştir. Ayrıca adsorpsiyon işlemlerinin kinetik, izotermal ve termodinamik özellikleri araştırılmıştır.Download Article in PDF (332.5 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University