Volume 45 - Issue 2 - 153 - 161

Synthesis and Biological Evaluation of New 2-Ethoxy-6-[(4,5- dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one-4-yl)iminomethyl]phenyl 4-nitro-benzoate Derivatives

Yeni 2-Etoksi-6-[(4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on-4-il) iminometil]fenil 4-nitrobenzoat Türevlerinin Sentezi ve Biyolojik Değerlendirmesi


In the present study, 3-alkyl(aryl)-4-amino-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-ones (1) reacted with 3-ethoxy-2-(4- nitrobenzoxy)-benzaldehyde (2) to afford 2-ethoxy-6-[(3-alkyl/aryl-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one-4-yl) iminomethyl]phenyl 4-nitrobenzoates (3). The structures of new nine compounds were established from the elemental analyses, IR, 1H NMR and 13C NMR spectral data. The synthesized compounds were analyzed for their in vitro potential antioxidant activities in three different methods. In addition, these new compounds were screened for their antimicrobial activities. 

Bu çalışmada, 3-alkil(aril)-4-amino-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on (1) bileşikleri 3-etoksi-2- (4-nitrobenzoksi)-benzaldehid (2) ile reaksiyona sokularak 2-etoksi-6-[(3-alkil/aril-4,5-dihidro- 1H-1,2,4- triazol-5-on-4-il)iminometil]fenil 4-nitrobenzoat (3) bileşikleri elde edildi. Yeni dokuz adet bileşiğin yapısı elementel analiz ve IR, 1H NMR ve 13C NMR spektrum verileri ile aydınlatıldı. Sentezlenen bileşiklerin in vitro potansiyel antioksidan aktiviteleri üç farklı yöntemle analiz edildi. Ayrıca, yeni bileşiklerin antimikrobiyal aktiviteleri incelendi. Download Article in PDF (181.6 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University