Volume 44 - Issue 4 - 425 - 434

Electrochemical Synthesis of Poly(pyrrole-co-[Cu(salabza)]): its Electrocatalytic Activity Towards the Oxidation of Catechol

Poli(Pirol-ko-[Cu(salabza)])’nın Elektrokimyasal Sentezi: Katekolün Oksidasyonunda Elektrokatalitik Aktivitesi


This paper presents the study of the electrochemical synthesis of poly(pyrrole-co-[Cu(salabza)]) and its app- lication to the electrocatalytic oxidation of catechol. The synthesis has been achieved by cyclic voltammetry (CV) technique on the platinum electrode in non-aqueous acetonitrile solution. The characterization of the copolymer was done by using FT-IR, UV-vis, CV, Scanning Electron Microscopy (SEM), TG-DTA techniques. The SEM micrographs clearly indicate that the copolymer film has different structure from [Cu(salabza)] and polyp- yrrole films. Moreover, electrochemical studies show that the copolymer film has good stability and electro ac- tivity. As well, the electrocatalytic studies show that the copolymer coating exhibited catalytic activity towards the oxidation of catechol. 

Bu makale, poli(pirol-ko-[Cu(salabza)]) kopolimerinin elektrokimyasal sentezini ve onun katekol elektro katalitik oksidasyonu üzerindeki uygulamasını içermektedir. Sentez işlemi platin elektrot yüzeyine susuz ortamda asetonitril çözeltisinde dönüşümlü voltametri tekniği ile gerçekleştirilmiştir. Kopolimerin karakterizasyonu FT-IR, UV-vis, CV, taramalı elektron mikroskopu (SEM), TG-DTA teknikleri kullanılarak yapılmıştır. SEM görüntüleri kopolimer filminin, [Cu(salabza)] ve polipirol filmlerinden farklı bir yapıya sahip olduğunu açıkça göstermektedir. Bunun yanı sıra elektrokimyasal çalışmalar kopolimer filminin kararlılığının ve elektro aktivitesinin iyi olduğunu göstermiştir. Elektro katalitik çalışmalar kopolimer kaplamanın katekol oksidasyonu için katalitik aktiviteye de sahip olduğunu göstermiştir. Download Article in PDF (495.8 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University