Volume 42 - Issue 3 - 373 - 382

Synthesis Novel Compounds Include Diazo and Tetramine Groups and Investigated Dyeing Properties on Polyester Fabrics

Diazo ve Tetraamin Grubu İçeren Yeni Bileşiklerin Sentezi ve Boyama Özelliklerinin Poliester Kumaşlar Üzerinde İncelenmesi


In this study, we have synthesized eight novel compounds used as dyes for polyester fabrics. Benzene-1,4- diamine, 4-(4-aminophenoxy)benzenamine, 4-(4-aminophenylthio)benzenamine and 4-(4-aminophenylsul- fonyl)benzenamine were diazotized and coupled with malononitrile to give phenylazo malononitriles (1a-d). Then, including tetraminopyrazoles compounds (2a-d) were synthesized by heating phenylazo malononitriles and hydrazine monohydrate in ethanol. The compounds were characterized by FT-IR, NMR spectroscopic tech- niques (1H NMR, 13C NMR) and elementel analyses. UV-visible absorption spectra of the compounds are discus- sed (2a-d). The synthesized 1a-d and 2a-d were applied on polyester fabrics to investigated dyeing properties. 

Bu çalışmada, polyester yapılar için kullanılabilecek 8 yeni bileşik sentezlendi. Benzene-1,4-diamine, 4-(4-aminofenoksi)benzamine, 4-(4-aminofenoltiyo)benzamine ve 4-(4-aminofenilsülfonil)benzamine malononitril ile kenetlenip fenilazomalononitriller elde edildi. Etil alkol içerisinde fenilazo malononitriller bileşikleri ile hidrazinmonohidrat etkileştirilmesi ile tetraamino pirazol içeren bileşikler sentezlendi. Bileşiklerin yapıları elemental analiz, FT-IR, NMR gibi spektroskopik teknikler kullanılarak karakterize edildi. Bileşiklerin UVvis. absorpsiyon spektrumları alındı ve sonuçlar tartışıldı. Sentezlenen bileşikler 1a-d ve 2a-d boyama özelliklerinin araştırılması için polyester kumaşa uygulandı. Download Article in PDF (383.6 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2023 Hacettepe University