Volume 42 - Issue 3 - 343 - 350

PEG/Gelatin Composite Hydrogels as a Support of Enzyme Immobilization

Enzim İmmobilizasyonu için PEG/Jelatin Kompozit Hidrojeller


In the recent years composite hydrogels have gained considerable interest as a biomaterial vehicle for biomedi- cal applications. The purpose of this study is to prepare highly biocompatible Polyethylene glycol (PEG)/Gelatin composite hydrogels for Glucose Oxidase (GOD) immobilization and evaluate the enzyme activity. PEG/Gelatin composite hydrogels were prapered by one step simultaneous technique based on UV-initiated free radical pho- topolymerization. PEG/Gelatin composite hydrogels were prepared by mixing Polyethylene (glycol) diacrylate PEG (30% - 50%) and Gelatin (22.000, 24.000, 40.000, 50.000, 87.500 MW) in the precense of ethylene glycol di- methacrylate (EGDMA) as crosslinker and 2,2-dimethoxy-2-phenylacetophenone (DMPA) as photo initiator and also GOD (0.1 mg/ml) for enzyme immobilization. Enzyme activity studies revealed that GOD immobilized PEG/Gelatin composite hydrogels that contain 30% PEG-DA presented a better activity, lower Km and higher Vmax than GOD immobilized composite hydogels that contain 50% PEG-DA. According to these results composite hydrogels are thought to be adapted for different enzyme systems with the selection of the suitable ratio. 

Son yıllarda kompozit hidrojeller, biyomedikal uygulamalar için biyomalzeme aracı olarak önemli bir ilgi kazanmıştır. Bu çalışmanın amacı, glikoz oksidaz (GOD) immobilizasyonu ve enzim etkinliğini değerlendirmek için oldukça biyouyumlu polietilenglikol (PEG)/jelatin kompozit hidrojeller hazırlamaktır. PEG/jelatin kompozit hidrojeller UV başlatıcılı serbest radikal fotopolimerizasyon esasına dayalı tek basamaklı simultane tekniği ile hazırlandı. PEG/jelatin kompozit hidrojeller etilen glikol dimetakrilat (EGDMA) çapraz bağlayıcı maddesi, 2,2-dime- toksi-2-fenilasetofenon (DMPA) foto başlatıcısı ve enzim immobilizasyonu için glukoz oksidaz (GOD) (0.1 mg/ml) varlığında (%30 ve 50) polietilen glikol (PEG) ve jelatin (22.000, 24.000, 40.000, 50.000, 87.500 MW) karıştırılarak hazırlanmıştır. Enzim aktivite çalışmaları, % 30 PEG içeren GOD immobilize PEG/jelatin kompozit hidrojellerin % 50 PEG içeren GOD immobilize PEG/jelatin kompozit hidrojellere göre daha iyi aktivite, düşük Km ve daha yüksek Vmax sergilediğini göstermiştir. Bu sonuçlar, kompozit hidrojellerin uygun oranının seçimi ile farklı enzim sistemlerine adapte edilebileceğini düşündürmüştür. Download Article in PDF (2.6 MB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University