Volume 42 - Issue 2 - 175 - 182

Extraction and preconcentration of sulfonamides in honey samples by cetyltrimethylammonium bromide coated silica gel and their determination by HPLC

Setiltrimetilamonyum bromür kaplı silika jel kullanılarak bal örneklerindeki sülfonamitlerin özütlenmesi, önderiştirilmesi ve HPLC ile tayini


Asimple, rapid, sensitive, and inexpensive solid phase extraction method using cetyltrimethylammonium bromide-silica gel for preconcentration of sulfadiazine, sulfamethazine, sulfamerazine and sulphameth- oxazole antibiotics prior to the determination by high performance liquid chromatography was developed. The effects of parameters such as type of surfactant, pH, amount of surfactant, flow rate, type and volume of elut- ing agent were examined. The detection limits of sulfonamides were in the range of 3-13 μg L-1. The calibration curves were linear in the range of 0.010-2.0 μg/mL. The proposed method was successfully applied to deter- mine sulfonamides in different honey samples. 

Sunulan çalışmada, antibiyotiklerin yüksek performans sıvı kromatografisi tayininden önce setiltrimetilamonyum bromür-silika jel kullanarak sülfadiazin, sulfamet azin, sülfametazin ve sülfometoksazol antibiyotiklerinin ön deriştirilmesi için basit, hızlı, hassas ve ucuz katı faz özütleme yöntemi geliştirildi. Sürfaktan türü, pH, sürfaktan miktarı, akış hızı, elüsyon maddesinin tipi ve hacmi gibi parametrelerin etkisi incelendi. Sülfonamitlerin tayin limiti 3-13 μg L-1 aralığındadır. Kalibrasyon eğrileri 0.010-2.0 μg/mL aralığında doğrusaldır. Önerilen yöntem başarılı bir şekilde farklı bal örneklerindeki sülfonamitleri belirlemek için uygulanmıştır. Download Article in PDF (455.7 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University